3595_1260
3595_1260
kommunefakta
2020-01-20T09:17:00.000Z
no
Radøy kommune

Kommunefakta

Radøy - 1260 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 5 072 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 155 145
5-9 år 169 143
10-14 år 156 152
15-19 år 158 180
20-24 år 165 146
25-29 år 149 129
30-34 år 151 122
35-39 år 179 156
40-44 år 150 156
45-49 år 194 166
50-54 år 194 164
55-59 år 157 153
60-64 år 152 169
65-69 år 164 135
70-74 år 151 112
75-79 år 90 91
80-84 år 48 61
85-89 år 34 46
90-94 år 11 24
95-99 år 1 11
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Radøy (-2019)
Sverige 6
Litauen 79
Polen 198
Tyskland 27
Eritrea 60
Somalia 0
Filippinene 14
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Radøy (-2019)
Selveier 84.3
Andels- / aksjeeier 0
Leier 15.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Radøy (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 116
Sekundærnæringer 747
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 696
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 90
Undervisning 190
Helse- og sosialtjenester 517
Personlig tjenesteyting 64

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Radøy (-2019)
Aleneboende 278000
Par uten barn 613000
Par med barn 0-17 år 787000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 417000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Radøy (-2019)
Grunnskolenivå 1241
Videregående skolenivå 1932
Universitets- og høgskolenivå, kort 688
Universitets- og høgskolenivå, lang 138
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 28

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Radøy
Aktivitetstilbud barn og unge 218
Bibliotek 300
Muséer 0
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 159
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 328
Kulturskoler 423
Kommunale kulturbygg 19

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Radøy
Sosialsektoren samlet 5.2
Barnevern 2.6
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 2.2
Administrasjon, kommune 7.6
Kultursektoren, kommune 2.8
Barnehage 13.3
Grunnskole 21
Helse- og omsorg 32.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.