3595_1260
3595_1260
kommunefakta
2019-01-21T20:38:00.000Z
no
Radøy kommune

Kommunefakta

Radøy - 1260 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 5 106 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 151 163
5-9 år 172 144
10-14 år 151 145
15-19 år 161 183
20-24 år 181 152
25-29 år 151 132
30-34 år 156 125
35-39 år 180 151
40-44 år 161 170
45-49 år 192 170
50-54 år 185 158
55-59 år 158 155
60-64 år 172 159
65-69 år 155 136
70-74 år 139 109
75-79 år 82 81
80-84 år 47 73
85-89 år 36 43
90-94 år 12 21
95-99 år 1 14
100 år eller eldre 1 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Radøy
Sverige 5
Litauen 84
Polen 201
Tyskland 27
Eritrea 67
Somalia 0
Filippinene 11
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Radøy
Selveier 83.9
Andels- / aksjeeier 0
Leier 16.1

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Radøy
Jordbruk, skogbruk og fiske 104
Sekundærnæringer 766
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 694
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 91
Undervisning 184
Helse- og sosialtjenester 510
Personlig tjenesteyting 72

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Radøy
Aleneboende 274000
Par uten barn 598000
Par med barn 0-17 år 779000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 399000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Radøy
Grunnskolenivå 1249
Videregående skole-nivå 1946
Universitets- og høgskolenivå kort 670
Universitets- og høgskolenivå lang 143
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 27

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Radøy
Aktivitetstilbud barn og unge 190
Bibliotek 287
Muséer 0
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 89
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 297
Musikk- og kulturskoler 372
Kommunale kulturbygg 20

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Radøy
Sosialsektoren samlet 5.2
Barnevern 2.8
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 2
Administrasjon, kommune 6.4
Kultursektoren, kommune 2.8
Barnehage 12.8
Grunnskole 20.3
Helse- og omsorg 32.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.