3595_5024
3595_5024
kommunefakta
2019-02-23T07:59:00.000Z
no
Orkdal kommune

Kommunefakta

Orkdal - 5024 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 12 086 innbyggere per 4. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 327 289
5-9 år 401 370
10-14 år 420 387
15-19 år 421 356
20-24 år 355 306
25-29 år 368 340
30-34 år 349 374
35-39 år 397 392
40-44 år 354 350
45-49 år 396 383
50-54 år 438 436
55-59 år 369 387
60-64 år 376 402
65-69 år 378 360
70-74 år 315 325
75-79 år 198 218
80-84 år 114 146
85-89 år 69 123
90-94 år 23 54
95-99 år 3 15
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Orkdal
Sverige 35
Litauen 40
Polen 119
Tyskland 38
Eritrea 54
Somalia 121
Filippinene 21
Irak 14
Pakistan 5
Vietnam 6

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Orkdal
Selveier 80.4
Andels- / aksjeeier 4.5
Leier 15

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Orkdal
Jordbruk, skogbruk og fiske 187
Sekundærnæringer 1505
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1894
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 278
Undervisning 434
Helse- og sosialtjenester 1362
Personlig tjenesteyting 154

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Orkdal
Aleneboende 280000
Par uten barn 605000
Par med barn 0-17 år 788000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 398000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Orkdal
Grunnskolenivå 2766
Videregående skole-nivå 4305
Universitets- og høgskolenivå kort 1764
Universitets- og høgskolenivå lang 424
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 54

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Orkdal
Aktivitetstilbud barn og unge 110
Bibliotek 187
Muséer 0
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 383
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 441
Musikk- og kulturskoler 396
Kommunale kulturbygg 190

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Orkdal
Sosialsektoren samlet 4.6
Barnevern 2.4
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 6.9
Administrasjon, kommune 5.5
Kultursektoren, kommune 3
Barnehage 11.3
Grunnskole 18.9
Helse- og omsorg 27.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.