3595_1543
3595_1543
kommunefakta
2020-01-20T17:59:00.000Z
no
Nesset kommune

Kommunefakta

Nesset - 1543 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 941 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 78 78
5-9 år 72 77
10-14 år 84 68
15-19 år 91 104
20-24 år 95 73
25-29 år 84 75
30-34 år 82 78
35-39 år 78 64
40-44 år 74 67
45-49 år 108 92
50-54 år 115 109
55-59 år 121 103
60-64 år 115 93
65-69 år 96 89
70-74 år 85 91
75-79 år 61 56
80-84 år 44 67
85-89 år 19 30
90-94 år 12 22
95-99 år 2 4
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Nesset (-2019)
Sverige 0
Litauen 21
Polen 41
Tyskland 35
Eritrea 18
Somalia 14
Filippinene 18
Irak 5
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Nesset (-2019)
Selveier 84.8
Andels- / aksjeeier 1
Leier 14.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Nesset (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 93
Sekundærnæringer 491
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 367
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 79
Undervisning 74
Helse- og sosialtjenester 320
Personlig tjenesteyting 38

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Nesset (-2019)
Aleneboende 279000
Par uten barn 606000
Par med barn 0-17 år 825000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 431000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Nesset (-2019)
Grunnskolenivå 782
Videregående skolenivå 1179
Universitets- og høgskolenivå, kort 367
Universitets- og høgskolenivå, lang 65
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 14

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Nesset
Aktivitetstilbud barn og unge 112
Bibliotek 409
Muséer 259
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 141
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 1108
Kulturskoler 343
Kommunale kulturbygg 93

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Nesset
Sosialsektoren samlet 4
Barnevern 1.1
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.4
Administrasjon, kommune 6.7
Kultursektoren, kommune 3.1
Barnehage 9
Grunnskole 17.4
Helse- og omsorg 40.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.