3595_1543
3595_1543
kommunefakta
2019-02-18T17:04:00.000Z
no
Nesset kommune

Kommunefakta

Nesset - 1543 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 959 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 74 66
5-9 år 77 78
10-14 år 77 66
15-19 år 96 110
20-24 år 96 73
25-29 år 85 71
30-34 år 87 73
35-39 år 71 64
40-44 år 86 71
45-49 år 104 102
50-54 år 113 109
55-59 år 119 97
60-64 år 122 87
65-69 år 97 94
70-74 år 81 84
75-79 år 58 58
80-84 år 36 59
85-89 år 22 33
90-94 år 15 25
95-99 år 3 7
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Nesset
Sverige 0
Litauen 21
Polen 42
Tyskland 36
Eritrea 18
Somalia 18
Filippinene 18
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Nesset
Selveier 84.9
Andels- / aksjeeier 0.8
Leier 14.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Nesset
Jordbruk, skogbruk og fiske 93
Sekundærnæringer 456
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 367
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 78
Undervisning 68
Helse- og sosialtjenester 327
Personlig tjenesteyting 36

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Nesset
Aleneboende 275000
Par uten barn 597000
Par med barn 0-17 år 793000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 413000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Nesset
Grunnskolenivå 788
Videregående skole-nivå 1175
Universitets- og høgskolenivå kort 376
Universitets- og høgskolenivå lang 69
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 12

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Nesset
Aktivitetstilbud barn og unge 51
Bibliotek 441
Muséer 104
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 62
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 874
Musikk- og kulturskoler 320
Kommunale kulturbygg 106

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Nesset
Sosialsektoren samlet 4
Barnevern 1.1
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.4
Administrasjon, kommune 6.6
Kultursektoren, kommune 2.6
Barnehage 8
Grunnskole 18.2
Helse- og omsorg 39.2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.