3595_0625
3595_0625
kommunefakta
2019-01-24T09:11:00.000Z
no
Nedre Eiker kommune

Kommunefakta

Nedre Eiker - 0625 (Buskerud)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 24 998 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 729 669
5-9 år 852 774
10-14 år 836 843
15-19 år 824 776
20-24 år 744 706
25-29 år 767 729
30-34 år 861 814
35-39 år 817 839
40-44 år 952 914
45-49 år 1031 991
50-54 år 933 833
55-59 år 763 709
60-64 år 624 699
65-69 år 583 630
70-74 år 573 611
75-79 år 314 327
80-84 år 195 228
85-89 år 83 179
90-94 år 45 81
95-99 år 8 28
100 år eller eldre 0 3

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Nedre Eiker
Sverige 139
Litauen 343
Polen 808
Tyskland 92
Eritrea 94
Somalia 69
Filippinene 76
Irak 252
Pakistan 123
Vietnam 405

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Nedre Eiker
Selveier 74.1
Andels- / aksjeeier 11.5
Leier 14.4

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Nedre Eiker
Jordbruk, skogbruk og fiske 53
Sekundærnæringer 2741
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 5004
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 669
Undervisning 694
Helse- og sosialtjenester 2542
Personlig tjenesteyting 471

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Nedre Eiker
Aleneboende 282000
Par uten barn 624000
Par med barn 0-17 år 780000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 409000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Nedre Eiker
Grunnskolenivå 6556
Videregående skole-nivå 7777
Universitets- og høgskolenivå kort 3912
Universitets- og høgskolenivå lang 945
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 162

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Nedre Eiker
Aktivitetstilbud barn og unge 133
Bibliotek 180
Muséer 0
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 130
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 191
Musikk- og kulturskoler 199
Kommunale kulturbygg 224

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,7 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,6 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Nedre Eiker
Sosialsektoren samlet 6.3
Barnevern 4.8
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.3
Administrasjon, kommune 6.2
Kultursektoren, kommune 2.3
Barnehage 14.1
Grunnskole 21.1
Helse- og omsorg 29.2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.