3595_1433
3595_1433
kommunefakta
2020-01-24T04:30:00.000Z
no
Naustdal kommune

Kommunefakta

Naustdal - 1433 (Sogn og Fjordane)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 782 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 84 68
5-9 år 89 101
10-14 år 106 85
15-19 år 105 82
20-24 år 102 70
25-29 år 84 73
30-34 år 71 74
35-39 år 87 81
40-44 år 85 81
45-49 år 117 84
50-54 år 81 82
55-59 år 91 75
60-64 år 79 80
65-69 år 95 83
70-74 år 75 80
75-79 år 51 43
80-84 år 35 36
85-89 år 20 21
90-94 år 12 19
95-99 år 3 2
100 år eller eldre 1 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Naustdal (-2019)
Sverige 4
Litauen 11
Polen 56
Tyskland 13
Eritrea 14
Somalia 0
Filippinene 9
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Naustdal (-2019)
Selveier 83.3
Andels- / aksjeeier 0.8
Leier 15.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Naustdal (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 78
Sekundærnæringer 362
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 421
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 61
Undervisning 120
Helse- og sosialtjenester 358
Personlig tjenesteyting 46

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Naustdal (-2019)
Aleneboende 287000
Par uten barn 626000
Par med barn 0-17 år 814000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 454000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Naustdal (-2019)
Grunnskolenivå 561
Videregående skolenivå 1060
Universitets- og høgskolenivå, kort 436
Universitets- og høgskolenivå, lang 89
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 6

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Naustdal
Aktivitetstilbud barn og unge 66
Bibliotek 299
Muséer 48
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 78
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 125
Kulturskoler 218
Kommunale kulturbygg 25

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Tall kan ikke forekomme for Frivillige lag og foreninger)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 85,2 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Naustdal
Sosialsektoren samlet 4.4
Barnevern 3.4
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.3
Administrasjon, kommune 8.9
Kultursektoren, kommune 1.2
Barnehage 11.8
Grunnskole 21
Helse- og omsorg 34.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.