3595_5005
3595_5005
kommunefakta
2019-01-24T09:30:00.000Z
no
Namsos kommune

Kommunefakta

Namsos - 5005 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 13 135 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 366 353
5-9 år 436 361
10-14 år 426 404
15-19 år 498 469
20-24 år 453 435
25-29 år 432 419
30-34 år 367 368
35-39 år 338 344
40-44 år 359 385
45-49 år 437 489
50-54 år 457 457
55-59 år 394 403
60-64 år 367 403
65-69 år 382 377
70-74 år 327 341
75-79 år 199 223
80-84 år 118 164
85-89 år 70 127
90-94 år 35 71
95-99 år 2 17
100 år eller eldre 1 4

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Namsos
Sverige 46
Litauen 14
Polen 113
Tyskland 86
Eritrea 92
Somalia 81
Filippinene 34
Irak 33
Pakistan 3
Vietnam 5

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Namsos
Selveier 80.1
Andels- / aksjeeier 4.7
Leier 15.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Namsos (-2017)
Jordbruk, skogbruk og fiske 180
Sekundærnæringer 1063
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 2147
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 293
Undervisning 569
Helse- og sosialtjenester 2010
Personlig tjenesteyting 178

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Namsos
Aleneboende 278000
Par uten barn 621000
Par med barn 0-17 år 802000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 413000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Namsos
Grunnskolenivå 2938
Videregående skole-nivå 4243
Universitets- og høgskolenivå kort 2456
Universitets- og høgskolenivå lang 566
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 68

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Namsos
Aktivitetstilbud barn og unge 63
Bibliotek 165
Muséer 319
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 352
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 456
Musikk- og kulturskoler 456
Kommunale kulturbygg 1029

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,8 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Namsos
Sosialsektoren samlet 3.6
Barnevern 2.8
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 7.2
Administrasjon, kommune 5.5
Kultursektoren, kommune 6.7
Barnehage 10
Grunnskole 18.6
Helse- og omsorg 29.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.