3595_5051
3595_5051
kommunefakta
2019-01-22T05:22:00.000Z
no
Nærøy kommune

Kommunefakta

Nærøy - 5051 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 5 113 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 164 131
5-9 år 165 146
10-14 år 146 123
15-19 år 171 170
20-24 år 188 150
25-29 år 162 135
30-34 år 150 161
35-39 år 165 106
40-44 år 137 110
45-49 år 192 190
50-54 år 182 189
55-59 år 193 166
60-64 år 171 131
65-69 år 153 148
70-74 år 140 138
75-79 år 102 87
80-84 år 53 62
85-89 år 34 63
90-94 år 14 22
95-99 år 1 6
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Nærøy
Sverige 21
Litauen 45
Polen 49
Tyskland 31
Eritrea 58
Somalia 40
Filippinene 29
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Nærøy
Selveier 82.9
Andels- / aksjeeier 1
Leier 16.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Nærøy (-2017)
Jordbruk, skogbruk og fiske 337
Sekundærnæringer 492
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 807
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 132
Undervisning 185
Helse- og sosialtjenester 484
Personlig tjenesteyting 50

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Nærøy
Aleneboende 261000
Par uten barn 579000
Par med barn 0-17 år 778000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 363000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Nærøy
Grunnskolenivå 1435
Videregående skole-nivå 1801
Universitets- og høgskolenivå kort 647
Universitets- og høgskolenivå lang 134
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 13

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Nærøy
Aktivitetstilbud barn og unge 38
Bibliotek 557
Muséer -11
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 29
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 75
Musikk- og kulturskoler 190
Kommunale kulturbygg 229

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,8 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Nærøy
Sosialsektoren samlet 9.4
Barnevern 2.2
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 6.5
Administrasjon, kommune 7.7
Kultursektoren, kommune 2
Barnehage 9
Grunnskole 16.4
Helse- og omsorg 31.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.