3595_5051
3595_5051
kommunefakta
2020-01-20T10:17:00.000Z
no
Nærøy kommune

Kommunefakta

Nærøy - 5051 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 5 057 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 151 136
5-9 år 175 141
10-14 år 138 117
15-19 år 162 153
20-24 år 181 154
25-29 år 170 132
30-34 år 157 157
35-39 år 167 118
40-44 år 127 102
45-49 år 180 176
50-54 år 188 197
55-59 år 183 173
60-64 år 176 127
65-69 år 147 139
70-74 år 154 141
75-79 år 95 95
80-84 år 60 61
85-89 år 33 59
90-94 år 16 25
95-99 år 2 6
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Nærøy (2018-2019)
Sverige 24
Litauen 49
Polen 54
Tyskland 36
Eritrea 61
Somalia 30
Filippinene 26
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Nærøy (2018-2019)
Selveier 82.8
Andels- / aksjeeier 0.9
Leier 16.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Nærøy (2018-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 321
Sekundærnæringer 517
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 796
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 136
Undervisning 190
Helse- og sosialtjenester 505
Personlig tjenesteyting 44

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Nærøy (2018-2019)
Aleneboende 273000
Par uten barn 605000
Par med barn 0-17 år 803000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 387000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Nærøy (2018-2019)
Grunnskolenivå 1401
Videregående skolenivå 1807
Universitets- og høgskolenivå, kort 675
Universitets- og høgskolenivå, lang 149
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 17

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Nærøy
Aktivitetstilbud barn og unge 40
Bibliotek 595
Muséer -4
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 30
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 80
Kulturskoler 187
Kommunale kulturbygg 264

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,8 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Nærøy
Sosialsektoren samlet 8.9
Barnevern 2
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 6.6
Administrasjon, kommune 9.8
Kultursektoren, kommune 2.1
Barnehage 9
Grunnskole 15.9
Helse- og omsorg 32.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.