3595_5051
3595_5051
kommunefakta
2019-11-20T13:18:00.000Z
no
Nærøy kommune

Kommunefakta

Nærøy - 5051 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 5 057 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 151 136
5-9 år 175 141
10-14 år 138 117
15-19 år 162 153
20-24 år 181 154
25-29 år 170 132
30-34 år 157 157
35-39 år 167 118
40-44 år 127 102
45-49 år 180 176
50-54 år 188 197
55-59 år 183 173
60-64 år 176 127
65-69 år 147 139
70-74 år 154 141
75-79 år 95 95
80-84 år 60 61
85-89 år 33 59
90-94 år 16 25
95-99 år 2 6
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Nærøy
Sverige 24
Litauen 49
Polen 54
Tyskland 36
Eritrea 61
Somalia 30
Filippinene 26
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Nærøy
Selveier 82.8
Andels- / aksjeeier 0.9
Leier 16.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Nærøy
Jordbruk, skogbruk og fiske 321
Sekundærnæringer 517
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 796
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 136
Undervisning 190
Helse- og sosialtjenester 505
Personlig tjenesteyting 44

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Nærøy
Aleneboende 261000
Par uten barn 579000
Par med barn 0-17 år 778000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 363000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Nærøy
Grunnskolenivå 1401
Videregående skolenivå 1807
Universitets- og høgskolenivå, kort 675
Universitets- og høgskolenivå, lang 149
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 17

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Nærøy
Aktivitetstilbud barn og unge 40
Bibliotek 595
Muséer -4
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 30
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 80
Kulturskoler 187
Kommunale kulturbygg 264

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,8 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Nærøy
Sosialsektoren samlet 8.9
Barnevern 2
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 6.6
Administrasjon, kommune 9.8
Kultursektoren, kommune 2.1
Barnehage 9
Grunnskole 15.9
Helse- og omsorg 32.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.