3595_1545
3595_1545
kommunefakta
2019-01-22T06:19:00.000Z
no
Midsund kommune

Kommunefakta

Midsund - 1545 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 027 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 62 55
5-9 år 68 62
10-14 år 85 64
15-19 år 69 71
20-24 år 69 47
25-29 år 41 42
30-34 år 52 57
35-39 år 51 61
40-44 år 67 51
45-49 år 73 72
50-54 år 68 63
55-59 år 69 58
60-64 år 65 55
65-69 år 66 57
70-74 år 59 44
75-79 år 35 47
80-84 år 25 27
85-89 år 21 39
90-94 år 9 13
95-99 år 4 6
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Midsund
Sverige 5
Litauen 43
Polen 91
Tyskland 31
Eritrea 0
Somalia 0
Filippinene 4
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Midsund
Selveier 86
Andels- / aksjeeier 0.7
Leier 13.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Midsund
Jordbruk, skogbruk og fiske 96
Sekundærnæringer 261
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 248
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 38
Undervisning 73
Helse- og sosialtjenester 209
Personlig tjenesteyting 20

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Midsund
Aleneboende 279000
Par uten barn 570000
Par med barn 0-17 år 832000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 433000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Midsund
Grunnskolenivå 527
Videregående skole-nivå 723
Universitets- og høgskolenivå kort 271
Universitets- og høgskolenivå lang 51
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 11

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Midsund
Aktivitetstilbud barn og unge 43
Bibliotek 124
Muséer 0
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 0
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 0
Musikk- og kulturskoler 827
Kommunale kulturbygg 21

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Midsund
Sosialsektoren samlet 2.5
Barnevern 2.5
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.3
Administrasjon, kommune 8.3
Kultursektoren, kommune 1.4
Barnehage 10.8
Grunnskole 18.5
Helse- og omsorg 38.9

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.