3595_1545
3595_1545
kommunefakta
2018-05-23T20:49:00.000Z
no
Midsund kommune

Kommunefakta

Midsund - 1545 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 037 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 62 55
5-9 år 68 62
10-14 år 85 64
15-19 år 69 71
20-24 år 69 47
25-29 år 41 42
30-34 år 52 57
35-39 år 51 61
40-44 år 67 51
45-49 år 73 72
50-54 år 68 63
55-59 år 69 58
60-64 år 65 55
65-69 år 66 57
70-74 år 59 44
75-79 år 35 47
80-84 år 25 27
85-89 år 21 39
90-94 år 9 13
95-99 år 4 6
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Midsund
Sverige 5
Litauen 43
Polen 91
Tyskland 31
Eritrea 0
Somalia 0
Filippinene 4
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Midsund
Selveier 86.6
Andels- / aksjeeier 0.6
Leier 12.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Midsund
Jordbruk, skogbruk og fiske 96
Sekundærnæringer 261
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 248
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 38
Undervisning 73
Helse- og sosialtjenester 209
Personlig tjenesteyting 20

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Midsund
Aleneboende 274000
Par uten barn 531000
Par med barn 0-17 år 808000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 431000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Midsund
Grunnskolenivå 535
Videregående skole-nivå 719
Universitets- og høgskolenivå kort 271
Universitets- og høgskolenivå lang 60
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 10

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Midsund
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 4.3
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 12.4
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 0
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 0
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 82.7
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 2.1

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Bøker lånt på biblioteket)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Midsund
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern 9.9
Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 10.7
Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 17.9
Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 39.4
Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 1.9
Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 2
Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern 3.6
Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 1.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.