3595_5023
3595_5023
kommunefakta
2019-01-24T10:28:00.000Z
no
Meldal kommune

Kommunefakta

Meldal - 5023 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 927 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 99 96
5-9 år 115 115
10-14 år 99 105
15-19 år 123 125
20-24 år 111 105
25-29 år 121 114
30-34 år 121 104
35-39 år 93 86
40-44 år 116 102
45-49 år 149 131
50-54 år 152 127
55-59 år 133 135
60-64 år 133 118
65-69 år 140 130
70-74 år 115 104
75-79 år 72 80
80-84 år 47 53
85-89 år 28 60
90-94 år 24 34
95-99 år 0 15
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Meldal
Sverige 8
Litauen 22
Polen 81
Tyskland 8
Eritrea 19
Somalia 3
Filippinene 4
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Meldal
Selveier 82.5
Andels- / aksjeeier 0.3
Leier 17.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Meldal (-2017)
Jordbruk, skogbruk og fiske 138
Sekundærnæringer 549
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 471
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 78
Undervisning 133
Helse- og sosialtjenester 415
Personlig tjenesteyting 65

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Meldal
Aleneboende 276000
Par uten barn 559000
Par med barn 0-17 år 737000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 340000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Meldal
Grunnskolenivå 991
Videregående skole-nivå 1585
Universitets- og høgskolenivå kort 491
Universitets- og høgskolenivå lang 87
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 22

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Meldal
Aktivitetstilbud barn og unge 263
Bibliotek 328
Muséer 163
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 174
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 0
Musikk- og kulturskoler 347
Kommunale kulturbygg 0

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Meldal
Sosialsektoren samlet 4.4
Barnevern 2.7
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.9
Administrasjon, kommune 7.2
Kultursektoren, kommune 2
Barnehage 10.3
Grunnskole 15.5
Helse- og omsorg 37.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.