3595_1256
3595_1256
kommunefakta
2020-01-20T10:12:00.000Z
no
Meland kommune

Kommunefakta

Meland - 1256 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 8 248 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 327 254
5-9 år 356 310
10-14 år 317 305
15-19 år 288 259
20-24 år 224 197
25-29 år 246 260
30-34 år 296 287
35-39 år 292 288
40-44 år 280 260
45-49 år 309 285
50-54 år 304 238
55-59 år 204 206
60-64 år 209 204
65-69 år 202 231
70-74 år 173 143
75-79 år 78 100
80-84 år 52 79
85-89 år 33 34
90-94 år 19 26
95-99 år 1 9
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Meland (-2019)
Sverige 16
Litauen 42
Polen 141
Tyskland 23
Eritrea 70
Somalia 15
Filippinene 22
Irak 9
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Meland (-2019)
Selveier 86.1
Andels- / aksjeeier 1.1
Leier 12.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Meland (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 75
Sekundærnæringer 1095
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1225
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 197
Undervisning 430
Helse- og sosialtjenester 911
Personlig tjenesteyting 151

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Meland (-2019)
Aleneboende 306000
Par uten barn 664000
Par med barn 0-17 år 824000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 413000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Meland (-2019)
Grunnskolenivå 1603
Videregående skolenivå 2576
Universitets- og høgskolenivå, kort 1414
Universitets- og høgskolenivå, lang 353
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 17

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Meland
Aktivitetstilbud barn og unge 95
Bibliotek 304
Muséer 0
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 205
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 0
Kulturskoler 337
Kommunale kulturbygg 127

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Meland
Sosialsektoren samlet 4.4
Barnevern 2.7
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 2.9
Administrasjon, kommune 5
Kultursektoren, kommune 2.2
Barnehage 15.2
Grunnskole 25.8
Helse- og omsorg 29.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.