3595_1002
3595_1002
kommunefakta
2019-01-24T09:35:00.000Z
no
Mandal kommune

Kommunefakta

Mandal - 1002 (Vest-Agder)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 15 638 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 440 411
5-9 år 500 474
10-14 år 548 538
15-19 år 568 517
20-24 år 531 439
25-29 år 431 435
30-34 år 429 439
35-39 år 466 472
40-44 år 500 523
45-49 år 555 549
50-54 år 578 515
55-59 år 456 503
60-64 år 507 458
65-69 år 427 478
70-74 år 389 387
75-79 år 202 265
80-84 år 144 197
85-89 år 74 150
90-94 år 34 82
95-99 år 11 33
100 år eller eldre 0 4

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Mandal
Sverige 37
Litauen 94
Polen 183
Tyskland 104
Eritrea 115
Somalia 39
Filippinene 45
Irak 80
Pakistan 18
Vietnam 7

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Mandal
Selveier 85.8
Andels- / aksjeeier 1.2
Leier 13

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Mandal
Jordbruk, skogbruk og fiske 108
Sekundærnæringer 1858
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 2204
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 410
Undervisning 667
Helse- og sosialtjenester 1575
Personlig tjenesteyting 246

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Mandal
Aleneboende 268000
Par uten barn 607000
Par med barn 0-17 år 787000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 381000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Mandal
Grunnskolenivå 3039
Videregående skole-nivå 5423
Universitets- og høgskolenivå kort 2901
Universitets- og høgskolenivå lang 719
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 73

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Mandal
Aktivitetstilbud barn og unge 82
Bibliotek 193
Muséer 64
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg -54
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 1009
Musikk- og kulturskoler 172
Kommunale kulturbygg 676

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,7 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Mandal
Sosialsektoren samlet 5.3
Barnevern 5.8
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3
Administrasjon, kommune 4.3
Kultursektoren, kommune 4.5
Barnehage 10.3
Grunnskole 20.3
Helse- og omsorg 29.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.