På grunn av vedlikehold vil ssb.no og statistikkbanken være utilgjengelig i perioden 17.00-17.30 torsdag 23. januar. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

3595_1263
3595_1263
kommunefakta
2020-01-23T15:37:00.000Z
no
Lindås kommune

Kommunefakta

Lindås - 1263 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 15 878 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 484 441
5-9 år 551 532
10-14 år 545 537
15-19 år 550 579
20-24 år 505 424
25-29 år 455 391
30-34 år 425 453
35-39 år 532 497
40-44 år 554 553
45-49 år 603 531
50-54 år 497 453
55-59 år 475 415
60-64 år 462 462
65-69 år 460 487
70-74 år 428 427
75-79 år 235 242
80-84 år 134 153
85-89 år 82 120
90-94 år 41 60
95-99 år 12 23
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Lindås (-2019)
Sverige 42
Litauen 143
Polen 292
Tyskland 43
Eritrea 39
Somalia 58
Filippinene 52
Irak 15
Pakistan 12
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Lindås (-2019)
Selveier 85.1
Andels- / aksjeeier 2.4
Leier 12.6

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Lindås (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 162
Sekundærnæringer 2434
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 2359
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 320
Undervisning 611
Helse- og sosialtjenester 1507
Personlig tjenesteyting 236

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Lindås (-2019)
Aleneboende 308000
Par uten barn 655000
Par med barn 0-17 år 850000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 439000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Lindås (-2019)
Grunnskolenivå 3362
Videregående skolenivå 5649
Universitets- og høgskolenivå, kort 2485
Universitets- og høgskolenivå, lang 609
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 46

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Lindås
Aktivitetstilbud barn og unge 223
Bibliotek 274
Muséer 46
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 79
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 695
Kulturskoler 373
Kommunale kulturbygg 95

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Lindås
Sosialsektoren samlet 3.4
Barnevern 4.4
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 2.6
Administrasjon, kommune 6.1
Kultursektoren, kommune 2.5
Barnehage 10.8
Grunnskole 21.8
Helse- og omsorg 33.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.