3595_1931
3595_1931
kommunefakta
2020-01-20T18:45:00.000Z
no
Lenvik kommune

Kommunefakta

Lenvik - 1931 (Troms Romsa)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 11 620 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 293 275
5-9 år 367 356
10-14 år 410 390
15-19 år 443 388
20-24 år 411 351
25-29 år 365 320
30-34 år 351 308
35-39 år 312 327
40-44 år 358 349
45-49 år 414 376
50-54 år 445 396
55-59 år 410 333
60-64 år 339 349
65-69 år 366 360
70-74 år 273 306
75-79 år 206 218
80-84 år 113 142
85-89 år 59 108
90-94 år 20 52
95-99 år 2 15
100 år eller eldre 2 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Lenvik (-2019)
Sverige 21
Litauen 121
Polen 79
Tyskland 43
Eritrea 150
Somalia 85
Filippinene 57
Irak 36
Pakistan 3
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Lenvik (-2019)
Selveier 82.8
Andels- / aksjeeier 1.3
Leier 15.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Lenvik (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 335
Sekundærnæringer 1151
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1798
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 322
Undervisning 578
Helse- og sosialtjenester 1348
Personlig tjenesteyting 155

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Lenvik (-2019)
Aleneboende 279000
Par uten barn 626000
Par med barn 0-17 år 846000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 414000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Lenvik (-2019)
Grunnskolenivå 3324
Videregående skolenivå 3622
Universitets- og høgskolenivå, kort 1782
Universitets- og høgskolenivå, lang 392
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 45

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Lenvik
Aktivitetstilbud barn og unge 114
Bibliotek 591
Muséer 177
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 396
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 217
Kulturskoler 389
Kommunale kulturbygg 158

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Lenvik
Sosialsektoren samlet 4.9
Barnevern 2.8
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.6
Administrasjon, kommune 4.8
Kultursektoren, kommune 3.2
Barnehage 9.5
Grunnskole 19
Helse- og omsorg 35.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.