3595_1931
3595_1931
kommunefakta
2019-02-18T17:26:00.000Z
no
Lenvik kommune

Kommunefakta

Lenvik - 1931 (Troms Romsa)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 11 670 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 300 294
5-9 år 392 366
10-14 år 393 380
15-19 år 450 392
20-24 år 401 340
25-29 år 382 317
30-34 år 337 318
35-39 år 306 311
40-44 år 391 357
45-49 år 409 381
50-54 år 417 402
55-59 år 409 326
60-64 år 365 354
65-69 år 342 344
70-74 år 267 288
75-79 år 192 212
80-84 år 107 134
85-89 år 59 114
90-94 år 19 56
95-99 år 4 14
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Lenvik
Sverige 23
Litauen 121
Polen 76
Tyskland 41
Eritrea 129
Somalia 90
Filippinene 48
Irak 32
Pakistan 3
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Lenvik
Selveier 83
Andels- / aksjeeier 1.2
Leier 15.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Lenvik
Jordbruk, skogbruk og fiske 312
Sekundærnæringer 1121
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1800
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 320
Undervisning 560
Helse- og sosialtjenester 1351
Personlig tjenesteyting 147

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Lenvik
Aleneboende 274000
Par uten barn 602000
Par med barn 0-17 år 821000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 411000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Lenvik
Grunnskolenivå 3318
Videregående skole-nivå 3609
Universitets- og høgskolenivå kort 1728
Universitets- og høgskolenivå lang 372
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 52

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Lenvik
Aktivitetstilbud barn og unge 236
Bibliotek 571
Muséer 169
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 278
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 182
Musikk- og kulturskoler 380
Kommunale kulturbygg 153

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Lenvik
Sosialsektoren samlet 5.3
Barnevern 2.7
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.5
Administrasjon, kommune 4.4
Kultursektoren, kommune 2.9
Barnehage 9.3
Grunnskole 19.2
Helse- og omsorg 35.1

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.