3595_1419
3595_1419
kommunefakta
2020-01-20T11:18:00.000Z
no
Leikanger kommune

Kommunefakta

Leikanger - 1419 (Sogn og Fjordane)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 354 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 70 60
5-9 år 77 67
10-14 år 87 68
15-19 år 86 94
20-24 år 73 57
25-29 år 56 61
30-34 år 62 71
35-39 år 63 67
40-44 år 69 66
45-49 år 67 82
50-54 år 72 66
55-59 år 85 83
60-64 år 69 69
65-69 år 76 65
70-74 år 65 77
75-79 år 41 42
80-84 år 30 27
85-89 år 15 21
90-94 år 4 17
95-99 år 0 4
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Leikanger (-2019)
Sverige 4
Litauen 5
Polen 38
Tyskland 3
Eritrea 36
Somalia 0
Filippinene 3
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Leikanger (-2019)
Selveier 86.6
Andels- / aksjeeier 0
Leier 13.4

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Leikanger (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 46
Sekundærnæringer 146
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 271
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 390
Undervisning 88
Helse- og sosialtjenester 197
Personlig tjenesteyting 36

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Leikanger (-2019)
Aleneboende 326000
Par uten barn 671000
Par med barn 0-17 år 878000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 434000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Leikanger (-2019)
Grunnskolenivå 369
Videregående skolenivå 674
Universitets- og høgskolenivå, kort 520
Universitets- og høgskolenivå, lang 268
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 3

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Leikanger
Aktivitetstilbud barn og unge -100
Bibliotek 471
Muséer 50
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 515
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 1081
Kulturskoler 493
Kommunale kulturbygg 39

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 85,2 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Leikanger
Sosialsektoren samlet 4
Barnevern 1.7
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.4
Administrasjon, kommune 5.1
Kultursektoren, kommune 4.2
Barnehage 9.9
Grunnskole 18
Helse- og omsorg 34.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.