3595_0712
3595_0712
kommunefakta
2020-01-20T10:40:00.000Z
no
Larvik kommune

Kommunefakta

Larvik - 0712 (Vestfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 47 166 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 1169 1120
5-9 år 1367 1267
10-14 år 1451 1311
15-19 år 1426 1390
20-24 år 1460 1193
25-29 år 1310 1203
30-34 år 1380 1331
35-39 år 1454 1401
40-44 år 1440 1546
45-49 år 1709 1661
50-54 år 1676 1639
55-59 år 1566 1610
60-64 år 1607 1603
65-69 år 1482 1531
70-74 år 1356 1396
75-79 år 746 852
80-84 år 507 689
85-89 år 297 453
90-94 år 135 242
95-99 år 33 87
100 år eller eldre 5 6

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Larvik (2018-2019)
Sverige 240
Litauen 477
Polen 1196
Tyskland 221
Eritrea 179
Somalia 302
Filippinene 171
Irak 400
Pakistan 12
Vietnam 318

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Larvik (2018-2019)
Selveier 73.3
Andels- / aksjeeier 10.4
Leier 16.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Larvik (2018-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 467
Sekundærnæringer 4877
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 8525
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 985
Undervisning 1701
Helse- og sosialtjenester 4595
Personlig tjenesteyting 798

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Larvik (2018-2019)
Aleneboende 282000
Par uten barn 620000
Par med barn 0-17 år 788000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 403000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Larvik (2018-2019)
Grunnskolenivå 10917
Videregående skolenivå 16014
Universitets- og høgskolenivå, kort 8340
Universitets- og høgskolenivå, lang 2228
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 257

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Larvik
Aktivitetstilbud barn og unge 120
Bibliotek 277
Muséer 122
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 341
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 354
Kulturskoler 233
Kommunale kulturbygg 406

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Larvik
Sosialsektoren samlet 5.2
Barnevern 4
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.1
Administrasjon, kommune 3.9
Kultursektoren, kommune 4.5
Barnehage 10.5
Grunnskole 18.6
Helse- og omsorg 34.1

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.