KOSTRA nøkkeltall

Vinje - 3825 (Vestfold og Telemark)

Barnehager

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnehager

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vinje Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Vestfold og Telemark
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent . . . 85,9 92,5 75,8 77,2 79,9 83,9 85,3 83,0 83,9 84,6 85,5 87,1 82,5 83,4 84,3 85,4 87,0 . . . 84,6 86,6
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent . . . 96,9 97,7 88,4 88,8 90,6 92,7 93,2 91,8 92,1 92,4 92,9 93,6 91,3 91,7 92,1 92,7 93,4 . . . 92,5 93,4
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent . . . 103,3 100,9 96,0 95,8 96,9 98,3 98,2 97,3 97,3 97,3 97,4 97,6 97,0 97,1 97,0 97,3 97,4 . . . 97,3 97,5
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent) prosent . . . 100,0 100,0 94,6 94,7 94,2 90,1 90,4 49,1 49,0 49,1 48,9 48,9 50,1 49,9 50,1 50,0 50,0 . . . 51,6 51,6
Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning, alle barnehager (antall) antall . . . 4,3 4,2 5,0 4,9 4,6 4,8 4,8 6,0 5,8 5,7 5,7 5,7 6,0 5,9 5,7 5,7 5,7 . . . 5,7 5,7
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)2 prosent . . . 38,2 32,6 32,1 32,4 33,0 40,2 39,3 38,9 40,8 41,5 42,4 42,7 38,2 39,8 40,7 41,6 42,0 . . . 45,2 45,6
Andel barn i kommunale barnehager som får spesialpedagogisk hjelp (prosent) prosent . . . 3,8 2,9 2,9 3,1 3,3 3,7 3,0 3,6 3,7 3,9 4,0 4,2 3,6 3,7 3,9 4,0 4,2 . . . 4,6 4,8
Andel barn i private barnehager som får spesialpedagogisk hjelp (prosent) prosent . . . .. .. 5,0 : 8,6 : 1,5 2,6 2,7 2,8 2,8 3,1 2,5 2,6 2,8 2,8 3,1 . . . 2,5 3,0
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent . . . 94,3 92,3 85,2 81,3 89,5 88,3 91,0 80,0 81,9 83,0 84,0 85,6 80,3 82,8 83,9 85,3 86,9 . . . 83,3 84,3
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)1 kr . . . 97,6 110,0 73,5 81,0 86,5 83,5 91,9 69,1 74,1 78,8 77,3 85,6 70,4 75,1 79,5 78,5 87,4 . . . 74,8 84,7
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)3 kr . . . 80,4 95,5 62,9 69,0 75,2 71,1 77,6 55,1 59,1 62,7 61,1 67,2 55,9 59,6 63,1 61,6 68,5 . . . 60,8 68,4
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent . . . 13,4 16,2 7,6 7,8 7,8 9,9 10,2 14,4 14,3 14,3 14,2 14,4 14,5 14,4 14,4 14,2 14,4 . . . 13,2 13,8
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr . . . 237 304 283 932 150 464 166 867 186 914 187 878 210 928 143 919 153 538 163 202 168 377 181 642 145 125 154 317 164 473 170 168 185 181 . . . 163 753 179 371
1Fra 2021 er nevner vektet til å samsvare med regnskapsåret i forholdet 7/12 for tallet i fjor og 5/12 for tallet i år.
2Årsverk etter utdanning blir hentet inn fra og med 2016. For 2015 er det ikke data.
3Fra 2021 er nevner vektet til å samsvare med regnskapsåret i forholdet 7/12 for tallet i fjor og 5/12 for tallet i år.