KOSTRA nøkkeltall

Vestre Slidre - 3452 (Innlandet)

Bolig

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vestre Slidre Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Innlandet
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall . . . 53 53 1 847 1 854 1 835 3 331 3 313 98 092 97 142 96 435 95 151 94 898 110 994 110 171 109 495 108 360 108 128 . . . 9 381 9 378
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall . . . 25 25 35 36 35 29 29 21 21 21 20 20 21 21 20 20 20 . . . 25 25
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent . . . 74 74 56 56 58 59 58 52 53 54 54 55 48 48 49 49 50 . . . 60 61
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr . . . 0 0 3 584 3 596 2 180 1 054 471 1 426 1 526 1 621 1 408 1 089 1 473 1 509 1 495 1 335 1 108 . . . 1 232 516
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr . . . 24 075 25 547 13 028 11 808 11 339 11 811 15 429 9 216 9 560 9 579 10 064 10 840 9 865 10 293 10 413 10 721 11 752 . . . 12 195 12 893
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent . . . 0 0 23 17 25 18 19 29 29 27 26 26 33 32 31 31 30 . . . 26 22
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall . . . 0 0 7 3 6 18 19 2 449 2 661 2 606 2 583 2 599 3 323 3 473 3 574 3 607 3 566 . . . 122 131
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall . . . : : 1,9 1,7 2,8 1,2 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 . . . 1,8 1,9
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall . . . 11,3 12,3 10,2 8,7 13,3 10,4 10,6 16,2 14,6 13,4 14,6 14,8 17,3 15,7 14,5 15,8 15,9 . . . 14,9 15,6

Kontakt