KOSTRA nøkkeltall

Vestnes - 1535 (Møre og Romsdal)

Sosialtjeneste

Oppdatert 15.06.2022.

Pga. feil i innrapporteringen av 2020-tallene fra Kongsvinger, bør tallgrunnlaget for Kongsvinger kommune ikke benyttes.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Sosialtjeneste

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vestnes Kostragruppe 04 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Sosialhjelpstilfeller (antall) antall 160 144 138 143 126 438 312 281 3 391 3 251 4 529 4 635 4 758 12 433 12 115 11 551 11 467 12 421 14 903 14 099 11 551 11 467 12 421 14 903 14 099 118 409 118 964 116 264 110 423 105 382 138 784 139 365 135 912 130 605 124 897 5 314 5 437 5 287 4 780 4 669
Antall sosialhjelpstilfeller 18-24 år (antall) antall 43 37 27 24 21 94 64 47 588 579 1 021 935 963 2 448 2 295 2 759 2 518 2 595 2 964 2 731 2 759 2 518 2 595 2 964 2 731 25 498 24 130 22 517 21 617 19 770 27 817 26 391 24 680 24 105 22 121 1 187 1 143 1 036 940 899
Sosialhjelpstilfeller med sosialhjelp i 6 måneder eller mer (antall)1 antall 43 44 46 50 34 131 70 63 1 082 935 1 531 1 639 1 615 5 048 4 755 3 704 3 634 3 940 6 553 6 001 3 704 3 634 3 940 6 553 6 001 42 789 44 391 44 617 41 886 38 940 53 378 54 993 54 713 52 010 48 666 1 405 1 618 1 541 1 470 1 358
Arbeidsinntekt som hovedinntekt (antall) antall 24 22 26 22 21 60 41 30 505 471 500 515 574 1 299 1 393 1 210 1 255 1 420 1 652 1 666 1 210 1 255 1 420 1 652 1 666 12 034 12 616 13 007 12 975 13 302 13 742 14 377 14 774 14 949 15 230 565 637 707 654 693
Sosialhjelpstilfeller med sosialhjelp som hovedinntekt (antall)2 antall 59 56 51 43 33 136 93 90 1 132 1 014 1 698 1 824 1 815 5 466 4 849 4 324 4 506 4 837 6 618 5 827 4 324 4 506 4 837 6 618 5 827 47 787 49 750 48 174 43 701 37 937 57 014 58 562 56 717 52 042 45 730 1 880 1 954 1 917 1 665 1 418
Bor i eid bolig (antall) antall 20 15 15 12 19 83 55 59 468 476 424 454 410 751 718 1 151 1 190 1 329 891 799 1 151 1 190 1 329 891 799 8 758 9 234 9 172 8 160 7 746 9 549 10 022 9 865 8 917 8 362 512 547 560 470 472
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp (antall) antall 28 32 46 66 53 254 182 227 2 014 1 941 2 132 2 161 2 344 5 836 5 945 6 210 6 339 6 833 7 009 6 761 6 210 6 339 6 833 7 009 6 761 60 361 61 467 58 735 55 016 53 755 72 236 73 198 69 547 65 288 63 475 2 516 2 690 2 575 2 340 2 307
1For Oslo er 2016-tall knyttet stønadslengder ikke sammenliknbare med tilsvarende tall for årene før og etter. Dette gjelder både tall for stønadslengde direkte, og tall som har stønadslengde som en del av sitt beregningsgrunnlag (f eks ulike størrelser med gjennomsnitt pr måned og ulike størrelser knyttet til langtidsmottak). Omlegging til nytt fagsystem fra 2016 har dessuten medført at enkelte andre størrelser har fått et noe endret og riktigere nivå i forhold til forutgående år (viktigeste kilde til livsopphold, barn og boligtype). Utvikling i tallene mellom 2015 og 2016 må derfor tolkes med forbehold.»
2For 2017 er Sosialhjelpstilfeller med hovedinntekt introduksjonsstøtte skilt ut fra hovedinntekt sosialhjelp. For 2015 og 2016 er disse registrert sammen.

Kontakt