KOSTRA nøkkeltall

Vestnes - 1535 (Møre og Romsdal)

Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vestnes Kostragruppe 04 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 2,7 3,4 4,2 3,8 3,8 4,1 4,3 3,0
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,8 1,0 1,6 1,3 1,3 1,4 1,5 1,0
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,8 0,9 0,7
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 2 413 2 516 2 555 2 372 2 372 2 684 2 895 2 056
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) per innbygger (kr) kr 937 1 192 1 135 1 163 1 163 1 212 1 303 879
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 838 1 375 916 485 485 1 124 1 238 1 301
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger (kr) kr 343 382 299 285 285 310 322 267
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) antall 5,4 3,9 2,7 2,9 2,9 3,2 3,2 2,4
Utlån per innbygger (antall) antall 2,3 3,3 2,1 2,4 2,4 2,4 2,3 2,1
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) prosent 30,3 19,4 10,6 10,1 10,1 13,3 12,8 19,7
Besøk per kinoforestilling (antall)1 antall 27,1 16,0 16,7 14,4 14,4 16,6 18,1 16,8
1Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. I disse kommunene er visningssted satt lik en kinosal.

Kontakt