KOSTRA nøkkeltall

Vennesla - 4223 (Agder)

Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vennesla Kostragruppe 07 Landet uten Oslo Landet Agder
2021 2021 2021 2021 2021
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 3,6 3,7 4,1 4,3 4,4
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 1,5 1,3 1,4 1,5 1,3
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,6 0,9 0,8 0,9 0,8
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 2 498 2 321 2 684 2 895 2 881
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) per innbygger (kr) kr 1 062 974 1 212 1 303 1 529
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 351 1 232 1 124 1 238 1 352
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger (kr) kr 262 288 310 322 324
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) antall 6,5 3,3 3,2 3,2 3,8
Utlån per innbygger (antall) antall 2,5 2,5 2,4 2,3 2,7
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) prosent 11,1 13,8 13,3 12,8 11,3
Besøk per kinoforestilling (antall)1 antall 38,3 15,6 16,6 18,1 16,7
1Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. I disse kommunene er visningssted satt lik en kinosal.

Kontakt