KOSTRA nøkkeltall

Vegårshei - 4212 (Agder)

Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vegårshei Kostragruppe 04 Landet uten Oslo Landet Agder
2020 2020 2020 2020 2020
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 2,3 3,3 4,0 4,1 4,2
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 1,4 0,9 1,4 1,4 1,2
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,4 0,8 0,8 0,8 0,7
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 1 846 2 434 2 529 2 644 2 693
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) per innbygger (kr) kr 382 1 193 1 174 1 224 1 467
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 0 1 296 1 350 1 457 1 640
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger (kr) kr 244 357 295 302 311
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) antall 3,3 3,9 2,7 2,8 2,3
Utlån per innbygger (antall) antall 5,2 3,0 2,1 2,1 2,5
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) prosent 0,0 20,6 13,6 13,1 11,4
Besøk per kinoforestilling (antall)1 antall 20,3 16,8 15,8 17,1 16,5
1Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. I disse kommunene er visningssted satt lik en kinosal.

Kontakt