4393_0912
4393_0912
kostra
2019-11-20T05:44:00.000Z
no
tjenesteområde Barnehager Vegårshei, faktaark Barnehager Vegårshei

KOSTRA nøkkeltall

Vegårshei - 0912 (Aust-Agder)

Barnehager

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnehager

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vegårshei Kostragruppe 01 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Aust-Agder
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent 79,5 80,0 88,6 78,6 76,3 75,7 75,9 78,0 76,9 79,1 78,2 78,9 81,4 82,6 83,0 83,9 80,6 82,0 82,5 83,4 80,0 81,9 81,3 82,6
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent 93,1 87,3 93,4 89,6 87,6 87,3 87,6 88,8 88,9 89,1 89,3 89,8 91,0 91,5 91,8 92,1 90,4 91,0 91,3 91,7 91,0 91,6 90,9 91,8
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent 98,9 91,0 96,2 96,9 94,4 94,4 95,1 95,8 95,9 95,1 96,2 96,4 97,0 97,2 97,3 97,3 96,6 96,8 97,0 97,1 97,4 97,3 97,1 97,4
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent) prosent 45,5 47,9 48,7 49,0 64,5 66,3 67,0 66,5 93,0 94,1 94,6 94,8 49,6 49,3 49,1 49,0 50,7 50,3 50,1 49,9 38,1 37,5 36,9 36,6
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i barnehage, alle barnehager (antall) antall 6,5 6,3 6,7 5,8 6,2 6,1 6,1 5,9 5,3 5,3 5,2 5,1 6,1 6,1 6,1 5,9 6,1 6,1 6,1 5,9 6,1 6,1 6,1 5,9
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)1 prosent .. 44,9 45,5 51,4 .. 36,6 38,0 39,2 .. 34,2 36,9 39,1 .. 38,3 38,9 40,8 .. 37,5 38,2 39,8 .. 39,8 40,1 43,2
Andel barn, eksklusive minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser, i forhold til alle barn i kommunale barnehager (prosent) prosent 5,5 5,2 5,5 0,0 4,8 4,4 3,8 4,2 4,6 4,2 3,3 3,1 4,5 4,5 3,6 3,7 4,4 4,6 3,6 3,7 4,5 3,7 3,4 3,8
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) kr 65 66 73 90 59 62 64 71 65 68 70 76 59 62 64 69 60 63 65 70 63 69 70 75
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent 66,7 94,1 70,6 90,0 73,0 82,1 80,7 85,1 76,7 81,4 89,2 90,2 77,3 78,5 80,0 81,9 77,6 79,3 80,3 82,8 78,3 81,2 81,5 83,6
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 12,1 11,3 11,0 9,7 12,8 13,1 13,3 13,8 8,4 8,6 8,7 8,8 14,7 14,6 14,4 14,3 14,8 14,7 14,5 14,4 14,9 14,6 14,4 14,3
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr 129 977 127 261 145 869 154 575 124 159 131 884 137 861 154 171 133 659 147 808 156 975 171 197 130 611 137 613 143 919 153 541 131 862 138 807 145 125 154 320 133 853 139 820 146 352 158 346
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) kr 48 47 50 62 48 51 53 59 57 59 61 66 48 50 51 55 48 50 52 55 51 55 57 59
1Årsverk etter utdanning blir hentet inn fra og med 2016. For 2015 er det ikke data.