KOSTRA nøkkeltall

Vardø - 5404 (Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku)

Barnehager

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnehager

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vardø Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Troms og Finnmark Romsa ja Finnmárku
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent . . . . 71,4 79,0 81,4 82,2 84,7 88,1 82,6 83,0 83,9 84,6 85,5 82,0 82,5 83,4 84,3 85,4 . . . . 88,6
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent . . . . 80,0 89,8 90,6 91,4 92,6 93,5 91,5 91,8 92,1 92,4 92,9 91,0 91,3 91,7 92,1 92,7 . . . . 93,9
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent . . . . 84,1 96,9 96,8 97,2 97,2 96,9 97,2 97,3 97,3 97,3 97,4 96,8 97,0 97,1 97,0 97,3 . . . . 97,2
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent) prosent . . . . 75,5 72,1 72,2 71,8 77,7 58,4 49,3 49,1 49,0 49,1 48,9 50,3 50,1 49,9 50,1 50,0 . . . . 61,4
Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning, alle barnehager (antall) antall . . . . 5,2 5,4 5,4 5,3 5,0 5,1 6,0 6,0 5,8 5,7 5,7 6,0 6,0 5,9 5,7 5,7 . . . . 5,5
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)2 prosent . . . . 23,1 37,3 37,4 38,0 38,8 39,0 38,3 38,9 40,8 41,5 42,4 37,5 38,2 39,8 40,7 41,6 . . . . 42,0
Andel barn i kommunale barnehager som får spesialpedagogisk hjelp (prosent) prosent . . . . 12,5 3,2 2,7 2,9 3,4 3,3 3,5 3,6 3,7 3,9 4,0 3,5 3,6 3,7 3,9 4,0 . . . . 4,3
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)1 kr . . . . 96,3 69,0 69,7 75,6 85,8 76,6 66,5 69,1 74,1 78,8 77,3 67,6 70,4 75,1 79,5 78,5 . . . . 77,1
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent . . . . 26,7 79,6 83,0 83,3 84,0 82,7 78,5 80,0 81,9 83,0 84,0 79,3 80,3 82,8 83,9 85,3 . . . . 83,4
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent . . . . 7,5 11,1 10,9 11,2 11,0 10,9 14,6 14,4 14,3 14,3 14,2 14,7 14,5 14,4 14,4 14,2 . . . . 11,7
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr . . . . 173 954 142 739 148 655 159 818 182 777 172 830 137 613 143 919 153 538 163 202 168 389 138 807 145 125 154 317 164 473 170 178 . . . . 174 707
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)3 kr . . . . 70,5 58,1 59,3 64,6 72,6 62,8 53,5 55,1 59,1 62,7 61,1 54,2 55,8 59,6 63,1 61,6 . . . . 61,9
1Fra 2021 er nevner vektet til å samsvare med regnskapsåret i forholdet 7/12 for tallet i fjor og 5/12 for tallet i år.
2Årsverk etter utdanning blir hentet inn fra og med 2016. For 2015 er det ikke data.
3Fra 2021 er nevner vektet til å samsvare med regnskapsåret i forholdet 7/12 for tallet i fjor og 5/12 for tallet i år.