KOSTRA nøkkeltall

Våler - 0426 (Hedmark)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Våler Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Hedmark
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 3 0 1 0 143 137 143 123 1 870 1 741 1 682 1 607 1 924 1 800 1 731 1 644 66 92 77 82
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. .. .. 33 13 10 19 29 24 19 19 26 24 19 19 26 18 12 8 28
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 82 53 71 46 7 383 6 199 6 189 5 706 88 326 80 866 78 670 74 668 93 745 86 591 84 955 80 561 4 473 3 884 4 230 3 925
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 52 71 5 .. 3 862 3 490 2 406 .. 43 837 39 200 33 292 .. 46 642 42 169 36 334 .. 2 408 2 705 1 096
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 13 10 .. .. 15 15 16 .. 16 16 20 .. 16 16 20 .. 16 14 16
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 7 .. 15 .. 31 28 34 .. 36 32 37 .. 36 33 38 .. 32 26 36
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent .. 9 .. .. 17 19 17 18 18 18 18 18 18 17 18 18 14 18 16 15
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. .. .. .. 42 70 33 .. 1 594 1 785 1 992 .. 1 965 1 785 2 367 .. 26 5 13
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall .. .. .. .. 138 84 91 129 1 090 1 177 1 307 1 224 1 092 1 181 1 308 1 224 0 .. .. 0
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. .. .. .. .. 87 96 98 .. 90 89 97 .. 90 89 97 .. 99 99 98
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. 50 .. .. .. 50 50 49 .. 47 46 49 .. 47 46 49 .. 50 50 49
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent .. .. .. .. 74 86 84 71 84 86 86 81 84 86 86 81 77 95 91 82
Netto endring i antall boliger (antall) antall -2 2 .. .. 690 1 130 0 .. 59 758 23 645 0 .. 62 408 23 930 0 .. 808 993 0 ..

Kontakt