KOSTRA nøkkeltall

Vadsø - 2003 (Finnmark Finnmárku)

Landbruk

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vadsø (-2019) Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Finnmark Finnmárk (-2019) Finnmark Finnmárk (-2019)
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,1 0,1 0,1 0,1 . 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 . 0,1 0,1 0,2 0,1 .
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr 606 616 473 368 . 45 265 45 903 46 549 20 249 60 977 710 507 726 132 784 105 833 036 812 501 710 507 726 132 784 105 833 036 812 501 14 524 15 759 17 366 18 073 . 14 524 15 759 17 366 18 073 .
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr 2,0 2,0 1,6 1,4 . 4,2 4,2 4,3 .. 6,9 3,8 4,0 4,3 .. 4,5 3,8 3,9 4,3 .. 4,5 3,7 4,0 4,4 .. . 3,7 4,0 4,4 .. .
Landbrukseiendommer (antall) antall 302 302 301 266 . 10 821 10 821 10 769 .. 8 786 184 873 183 723 183 366 .. 180 127 185 025 183 875 183 518 .. 180 272 3 970 3 970 3 953 .. . 3 970 3 970 3 953 .. .
Jordbruksbedrifter (antall) antall 17 17 17 16 . 1 998 1 941 1 902 .. 2 054 41 034 40 239 39 565 .. 38 596 41 060 40 269 39 595 .. 38 628 313 298 287 .. . 313 298 287 .. .
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar 6 983 6 444 6 514 6 292 . 420 964 424 497 421 865 .. 532 951 9 817 037 9 833 598 9 842 544 .. 9 855 829 9 824 526 9 840 958 9 849 909 .. 9 863 395 91 923 91 556 91 219 .. . 91 923 91 556 91 219 .. .
Produktivt skogareal (dekar) dekar 3 181 3 181 3 125 3 121 . 3 320 173 3 320 173 3 301 721 .. 1 883 421 69 608 789 69 310 451 69 762 629 .. 69 619 798 69 861 963 69 563 625 70 020 711 .. 69 877 543 761 739 761 739 761 155 .. . 761 739 761 739 761 155 .. .
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,0 .. 0,0 0,0 . 1 235,9 367,8 614,4 86,7 1 422,3 11 595,9 8 719,9 12 569,6 8 155,1 12 027,0 11 699,0 8 719,9 12 573,6 8 157,1 12 027,2 678,9 1 141,8 65,0 51,7 . 678,9 1 141,8 65,0 51,7 .
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,0 .. 0,0 0,0 . 144,2 180,8 307,3 47,3 617,9 6 255,6 3 893,7 3 560,2 3 616,4 4 673,4 6 336,7 3 893,7 3 561,2 3 617,4 4 673,6 33,1 90,7 26,9 18,7 . 33,1 90,7 26,9 18,7 .
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,0 .. 0,0 0,0 . 1 091,7 187,0 307,1 39,4 804,4 5 340,3 4 826,2 9 009,4 4 538,7 7 353,6 5 362,3 4 826,2 9 012,4 4 539,7 7 353,6 645,8 1 051,1 38,1 33,0 . 645,8 1 051,1 38,1 33,0 .
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar 45 .. 0 0 . 1 352 887 1 746 352 526 21 565 22 702 24 855 28 128 21 641 21 575 22 702 24 855 28 128 21 641 420 310 631 447 . 420 310 631 447 .
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall 9 .. 6 10 . 547 417 491 178 286 9 071 8 007 8 172 8 547 7 740 9 080 8 008 8 182 8 552 7 743 121 110 187 143 . 121 110 187 143 .

Kontakt