KOSTRA nøkkeltall

Utsira - 1151 (Rogaland)

Samferdsel

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Samferdsel

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Utsira Kostragruppe 04 Kostragruppe 05 Kostragruppe 16 Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for av alle kommunale veier (prosent)3 prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,3 11,0 7,8 10,7 10,6 10,0 10,7 9,8 10,2 10,5 16,9 17,2 18,8 17,6 18,1 16,9 17,2 18,8 17,6 18,1 15,0 14,4 14,6 14,7 15,0 14,9 14,3 14,6 14,6 15,0 19,8 20,1 20,3 21,2 20,4
Andel kommunale veier og gater med belysning av alle kommunale veier og gater (prosent) prosent 50,0 66,7 66,7 66,7 66,7 28,0 30,8 25,9 38,9 39,8 28,2 30,5 34,5 46,8 45,6 45,8 45,5 49,4 80,0 92,8 45,8 45,5 49,4 80,0 92,8 59,2 59,5 60,5 61,1 61,8 60,6 60,9 61,9 62,4 63,1 73,7 75,9 80,0 83,8 84,1
Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr.utg. til kommunale veier og gater (prosent)4 prosent 25,9 12,5 4,1 19,9 1,9 35,6 43,3 27,3 33,5 30,7 41,2 39,3 37,6 28,8 24,6 33,6 33,5 25,9 39,8 30,4 33,6 33,5 25,9 39,8 30,4 32,4 29,4 28,2 25,3 21,2 35,6 28,5 28,5 26,8 21,0 37,1 26,3 23,3 20,7 21,7
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier og gater (prosent)2 prosent 50,0 33,3 33,3 33,3 33,3 58,8 57,9 57,2 45,7 45,2 48,4 49,8 51,4 35,8 37,0 28,4 27,5 23,1 17,6 21,7 28,4 27,5 23,1 17,6 21,7 29,0 28,6 27,8 26,7 26,9 28,2 27,8 27,0 25,9 26,1 6,9 6,2 5,9 5,3 6,0
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) kr 3 034 2 679 1 626 2 417 3 154 2 244 2 618 3 035 1 951 2 014 2 402 2 667 2 232 2 386 2 483 5 261 6 300 6 474 2 440 2 586 5 261 6 300 6 474 2 440 2 586 1 686 1 773 1 816 1 851 1 976 1 689 1 797 1 809 1 843 2 008 1 331 1 300 1 281 1 326 1 495
Brutto driftsutgifter til kommunale veier og gater (funksjon 332) eksklusive avskrivninger, per km (kr) (1000 kr) 1000 kr 33 500 43 500 15 333 25 667 28 000 55 675 57 241 81 172 65 161 66 059 53 336 57 681 58 600 73 614 73 887 98 343 106 937 103 241 54 153 58 349 98 343 106 937 103 241 54 153 58 349 91 519 95 782 98 538 101 283 107 360 101 802 106 470 106 143 110 614 117 561 80 494 72 051 64 343 63 696 87 753
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr)1 kr 16 667 15 000 15 000 15 500 9 250 16 853 17 826 16 144 14 797 40 661 14 744 14 226 17 860 13 973 14 475 15 397 27 714 22 082 12 956 9 740 15 397 27 714 22 082 12 956 9 740 20 165 22 044 21 473 21 978 25 675 21 301 22 217 21 672 22 739 26 476 23 667 25 891 22 910 21 032 29 884
Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 317 0 0 0 5 745 1 297 1 343 3 065 1 028 976 1 648 1 558 1 350 1 012 989 3 674 2 874 3 053 751 482 3 674 2 874 3 053 751 482 1 068 1 221 1 340 1 277 1 202 1 032 1 208 1 505 1 334 1 197 1 261 1 261 1 033 1 038 957
Antall km tilrettelagt for syklende som er et kommunalt ansvar (km)5 km 0 0 0 0 0 50 47 27 268 271 141 151 119 226 239 88 90 88 15 15 88 90 88 15 15 5 707 5 517 5 639 5 614 5 808 5 845 5 664 5 793 5 776 5 981 650 663 674 706 680
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 1 875 2 495 1 348 1 807 1 915 1 920 2 174 2 698 1 656 1 729 2 050 2 288 2 067 2 026 2 082 4 134 4 778 4 918 1 887 2 065 4 134 4 778 4 918 1 887 2 065 1 072 1 160 1 218 1 226 1 366 1 000 1 129 1 116 1 100 1 313 812 896 905 919 1 046
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr) kr 65 000 81 500 44 500 57 833 60 000 79 033 83 119 113 494 97 254 99 717 76 549 84 706 88 118 105 792 104 878 140 268 159 792 158 474 80 824 89 699 140 268 159 792 158 474 80 824 89 699 130 403 140 444 147 675 150 330 166 720 135 176 152 176 150 836 150 345 178 605 116 989 129 177 130 724 133 417 152 789
1Omfatter blant annet legging av kabler, oppsetting av master og armaturer, inkl. materiell, rehabilitering og utskifting (utskifting av eksisterende luftstrekk til jordkabler, utskifting av master og armaturer, inkl. materiell og utbedring av skader forårsaket av trafikanter), vedlikehold (løpende vedlikehold i henhold til avtale med energiverk, for eksempel utskifting av enkeltlamper, sikringer, tidsur og fotocelle), nettleie (avtale med nettleier om å føre kraft fra produsent til gatelys) og kraft (kjøp av strøm fra leverandør).
2Enkelte kommuner kan ha inkludert lengden på gang- og sykkelveier i tallene over antall kilometer kommunale veier og gater med fast dekke. I tillegg har noen kommuner andre tall for lengden av det kommunale vei- og gatenettet enn det som framgår av registerdata fra Vegdirektoratet. Dette kan føre til at prosentandelen uten fast dekke kan avvike fra andre kilder for noen kommuner, og i noen tilfeller overstige 100 prosent.
3Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.
4Andelen som kommunene bruker til vedlikehold på kommunale veier og gater ble publisert for første gang per 15. juni 2017. Tallene må brukes med varsomhet, siden ikke alle kommunene fører på relevante arter for vedlikehold. 
5Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.