KOSTRA nøkkeltall

Utsira - 1151 (Rogaland)

Samferdsel

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Samferdsel

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Utsira Kostragruppe 04 Kostragruppe 05 Kostragruppe 16 Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for av alle kommunale veier (prosent)3 prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,6 10,3 11,0 7,8 10,7 9,9 10,0 10,7 9,8 10,2 16,7 16,9 17,2 18,8 17,6 16,7 16,9 17,2 18,8 17,6 14,7 15,0 14,4 14,6 14,7 14,6 14,9 14,3 14,6 14,7 20,7 19,8 20,1 20,3 22,0
Andel kommunale veier og gater med belysning av alle kommunale veier og gater (prosent) prosent 66,7 50,0 66,7 66,7 66,7 28,0 28,0 30,8 25,9 38,9 29,5 28,2 30,5 34,5 46,8 44,6 45,8 45,5 49,4 80,0 44,6 45,8 45,5 49,4 80,0 59,2 59,2 59,5 60,5 61,1 60,6 60,6 60,9 61,9 62,4 72,6 73,7 75,9 80,0 83,8
Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr.utg. til kommunale veier og gater (prosent)4 prosent 33,5 25,9 12,5 4,1 19,9 37,7 35,6 43,3 27,3 33,5 43,4 41,2 39,3 37,6 28,8 26,4 33,6 33,5 25,9 39,8 26,4 33,6 33,5 25,9 39,8 33,9 32,4 29,4 28,2 25,3 30,4 35,6 28,5 28,5 26,8 34,9 37,1 26,3 23,3 20,7
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier og gater (prosent)2 prosent 50,0 50,0 33,3 33,3 33,3 60,2 58,8 57,9 57,2 45,7 53,8 48,4 49,8 51,4 35,8 28,0 28,4 27,5 23,1 17,6 28,0 28,4 27,5 23,1 17,6 30,5 29,0 28,6 27,8 26,6 29,6 28,2 27,8 27,0 25,8 6,8 6,9 6,2 5,9 5,3
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) kr 2 607 3 034 2 679 1 626 2 417 2 147 2 244 2 618 3 035 1 951 2 380 2 402 2 667 2 232 2 386 5 691 5 261 6 300 6 474 2 440 5 691 5 261 6 300 6 474 2 440 1 524 1 686 1 773 1 816 1 852 1 480 1 689 1 797 1 809 1 844 1 152 1 331 1 300 1 281 1 326
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr)1 kr 7 500 16 667 15 000 15 000 15 500 17 301 16 853 17 826 16 144 14 797 11 002 14 744 14 226 17 860 13 973 17 820 15 397 27 714 22 082 12 956 17 820 15 397 27 714 22 082 12 956 19 670 20 165 22 044 21 473 21 978 20 549 21 301 22 217 21 672 22 739 23 330 23 667 25 891 22 910 21 032
Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 5 473 317 0 0 0 766 1 297 1 343 3 065 1 028 988 1 648 1 558 1 350 1 012 2 126 3 674 2 874 3 053 751 2 126 3 674 2 874 3 053 751 913 1 068 1 221 1 340 1 277 870 1 032 1 208 1 505 1 334 845 1 261 1 261 1 033 1 038
Antall km tilrettelagt for syklende som er et kommunalt ansvar (km)5 km 0 0 0 0 0 32 50 47 27 268 135 141 151 119 226 87 88 90 88 15 87 88 90 88 15 5 523 5 707 5 517 5 639 5 645 5 651 5 845 5 664 5 793 5 807 664 650 663 674 731
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 1 587 1 875 2 495 1 348 1 807 1 766 1 920 2 174 2 698 1 656 2 080 2 050 2 288 2 067 2 026 4 389 4 134 4 778 4 918 1 887 4 389 4 134 4 778 4 918 1 887 988 1 072 1 160 1 218 1 229 895 1 000 1 129 1 116 1 102 745 812 896 905 919
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr) kr 53 167 65 000 81 500 44 500 57 833 73 357 79 033 83 119 113 494 97 254 80 544 76 549 84 706 88 118 105 792 148 780 140 268 159 792 158 474 80 824 148 780 140 268 159 792 158 474 80 824 120 940 130 403 140 444 147 675 150 639 121 790 135 176 152 176 150 836 150 645 109 647 116 989 129 177 130 724 133 417
1Omfatter blant annet legging av kabler, oppsetting av master og armaturer, inkl. materiell, rehabilitering og utskifting (utskifting av eksisterende luftstrekk til jordkabler, utskifting av master og armaturer, inkl. materiell og utbedring av skader forårsaket av trafikanter), vedlikehold (løpende vedlikehold i henhold til avtale med energiverk, for eksempel utskifting av enkeltlamper, sikringer, tidsur og fotocelle), nettleie (avtale med nettleier om å føre kraft fra produsent til gatelys) og kraft (kjøp av strøm fra leverandør).
2Enkelte kommuner kan ha inkludert lengden på gang- og sykkelveier i tallene over antall kilometer kommunale veier og gater med fast dekke. I tillegg har noen kommuner andre tall for lengden av det kommunale vei- og gatenettet enn det som framgår av registerdata fra Vegdirektoratet. Dette kan føre til at prosentandelen uten fast dekke kan avvike fra andre kilder for noen kommuner, og i noen tilfeller overstige 100 prosent.
3Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.
4Andelen som kommunene bruker til vedlikehold på kommunale veier og gater ble publisert for første gang per 15. juni 2017. Tallene må brukes med varsomhet, siden ikke alle kommunene fører på relevante arter for vedlikehold. 
5Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.