KOSTRA nøkkeltall

Utsira - 1151 (Rogaland)

Plan, byggesak og miljø

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Utsira Kostragruppe 04 Kostragruppe 05 Kostragruppe 16 Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent 50 .. .. .. .. 50 50 50 47 49 49 50 50 .. 48 50 39 .. 43 .. 50 39 .. 43 .. 47 47 49 46 49 47 46 49 46 49 48 43 50 49 47
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent .. .. .. .. .. 10 10 11 4 14 19 14 16 12 14 10 11 11 13 8 10 11 11 13 8 18 18 18 17 17 17 17 18 17 17 19 22 22 21 27
Andel av kommuneplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. .. .. .. .. 100 .. 100 67 33 133 .. 56 67 80 .. 100 100 100 100 .. 100 100 100 100 86 60 81 78 67 86 60 81 78 67 350 .. 67 63 ..
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. .. .. .. .. 11 23 38 40 24 26 14 17 10 33 22 22 26 29 100 22 22 26 29 100 19 19 26 26 31 19 19 26 27 30 25 25 29 28 38
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall .. .. .. 0 .. 21 13 12 2 18 80 61 74 35 109 11 13 9 10 8 11 13 9 10 8 1 177 1 165 1 224 884 907 1 181 1 166 1 224 884 907 122 64 98 82 76
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 9 7 4 3 13 530 485 482 418 4 714 2 176 1 813 1 836 1 634 3 489 871 912 657 1 178 147 871 912 657 1 178 147 80 866 79 021 74 668 71 711 74 566 86 591 85 306 80 561 77 458 80 584 7 704 6 905 6 447 6 034 6 268
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 13 .. 15 .. 29 24 38 31 30 43 27 40 34 36 51 25 35 34 53 51 25 35 34 53 36 32 37 37 39 36 33 38 37 39 44 37 38 41 43
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 12 5 8 10 17 17 16 13 14 16 15 26 19 14 14 13 15 16 22 14 13 15 16 22 16 16 20 18 17 16 16 20 18 17 16 16 16 19 18
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent 100 .. .. 100 .. 100 98 100 100 81 100 91 100 98 98 84 92 100 100 100 84 92 100 100 100 90 92 97 95 93 90 92 97 95 93 90 79 96 94 99
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 1 0 0 0 0 19 15 6 12 89 83 84 78 44 48 38 28 43 16 1 38 28 43 16 1 1 741 1 682 1 607 1 392 1 288 1 800 1 731 1 644 1 440 1 321 175 180 138 119 121
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall 6 6 0 1 0 486 382 312 308 1 222 2 130 2 044 935 834 1 072 560 697 293 227 26 560 697 293 227 26 43 837 39 200 33 292 29 786 31 027 46 642 42 169 36 334 32 788 33 994 2 840 2 752 3 973 3 186 3 308
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent .. .. .. .. 36 65 63 41 48 73 60 68 84 63 68 70 82 43 79 67 70 82 43 79 67 86 85 81 83 78 86 85 81 83 78 83 96 73 79 79
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. .. 0 0 6 7 2 0 31 2 0 7 0 4 0 2 3 3 0 0 2 3 3 0 1 594 1 787 1 992 1 193 1 559 1 965 1 787 2 367 1 573 1 901 171 144 139 238 91

Kontakt