KOSTRA nøkkeltall

Utsira - 1151 (Rogaland)

Landbruk

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Utsira Kostragruppe 04 Kostragruppe 05 Kostragruppe 16 Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,7 0,7 0,8 0,5 0,4 0,7 0,7 0,8 0,5 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr 10 16 16 67 9 10 095 8 533 7 453 76 118 78 116 36 906 41 055 39 611 71 297 73 130 16 030 16 175 16 581 4 236 3 847 16 030 16 175 16 581 4 236 3 847 726 132 784 105 833 036 812 496 859 323 726 132 784 105 833 036 812 496 859 323 48 605 50 921 57 263 54 337 63 271
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr 0,3 0,4 0,4 1,8 0,3 3,4 3,2 .. 4,2 4,4 3,7 4,2 .. 4,9 5,0 6,9 7,0 .. 8,2 7,4 6,9 7,0 .. 8,2 7,4 4,0 4,3 .. 4,5 4,8 3,9 4,3 .. 4,5 4,8 4,6 4,9 .. 5,3 6,2
Landbrukseiendommer (antall) antall 37 37 37 37 36 3 003 2 644 .. 17 924 17 854 9 981 9 890 .. 14 647 14 566 2 322 2 303 .. 519 517 2 322 2 303 .. 519 517 183 723 183 366 .. 180 127 179 942 183 875 183 518 .. 180 272 180 087 10 471 10 389 .. 10 314 10 267
Jordbruksbedrifter (antall) antall 6 6 6 6 7 537 431 .. 3 652 3 640 1 754 1 696 .. 3 010 3 008 493 485 .. 114 115 493 485 .. 114 115 40 239 39 565 .. 38 596 38 133 40 269 39 595 .. 38 628 38 164 4 176 4 118 .. 4 035 3 986
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar 1 312 1 265 1 259 1 274 1 282 117 000 93 751 .. 859 653 865 680 424 157 424 456 .. 643 060 643 159 91 904 90 548 .. 27 183 27 717 91 904 90 548 .. 27 183 27 717 9 833 598 9 842 544 .. 9 855 829 9 847 562 9 840 958 9 849 909 .. 9 863 395 9 854 914 995 047 999 003 .. 999 171 998 306
Produktivt skogareal (dekar) dekar 0 40 0 .. .. 1 147 298 954 105 .. 11 011 937 11 005 581 4 430 744 4 438 010 .. 6 054 198 6 048 476 658 705 655 130 .. 187 790 187 768 658 705 655 130 .. 187 790 187 768 69 310 451 69 762 629 .. 69 619 798 69 664 705 69 563 625 70 020 711 .. 69 877 543 69 922 932 1 377 545 1 379 016 .. 1 377 580 1 378 342
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,0 21,5 28,9 1 946,9 374,0 228,6 322,1 164,7 222,3 953,1 1,2 38,4 124,5 2,6 16,3 1,2 38,4 124,5 2,6 16,3 8 719,9 12 569,6 8 155,1 12 027,0 7 491,3 8 719,9 12 573,6 8 157,1 12 027,2 7 491,5 459,1 508,8 771,8 761,6 719,5
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,6 15,2 27,4 390,1 97,9 61,2 90,6 87,2 113,1 841,4 1,2 3,1 15,0 2,6 2,6 1,2 3,1 15,0 2,6 2,6 3 893,7 3 560,2 3 616,4 4 673,4 4 801,3 3 893,7 3 561,2 3 617,4 4 673,6 4 801,4 255,1 401,4 621,2 470,5 607,6
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 6,3 1,5 1 556,8 276,1 167,4 231,5 77,5 109,2 111,7 0,0 35,3 109,5 0,0 13,7 0,0 35,3 109,5 0,0 13,7 4 826,2 9 009,4 4 538,7 7 353,6 2 690,0 4 826,2 9 012,4 4 539,7 7 353,6 2 690,1 204,0 107,4 150,6 291,1 111,9
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar 0 0 0 0 0 182 237 290 2 399 2 264 1 336 1 933 1 472 1 930 1 499 148 185 159 21 3 148 185 159 21 3 22 702 24 855 28 128 21 641 18 084 22 702 24 855 28 128 21 641 18 084 1 841 2 047 2 455 1 915 1 761
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall 0 5 7 3 2 87 80 97 788 837 360 424 527 537 730 193 69 64 32 31 193 69 64 32 31 8 007 8 172 8 547 7 740 7 919 8 008 8 182 8 552 7 743 7 922 431 435 467 447 504

Kontakt