KOSTRA nøkkeltall

Utsira - 1151 (Rogaland)

Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Utsira Kostragruppe 04 Kostragruppe 05 Kostragruppe 16 Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 7,1 3,3 3,9 6,3 6,3 4,0 4,1 4,8
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 1,8 0,9 1,1 2,7 2,7 1,4 1,4 1,7
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 1,0 0,8 0,8 0,6 0,6 0,8 0,8 0,9
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 12 755 2 434 3 027 7 800 7 800 2 529 2 644 2 924
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) per innbygger (kr) kr 7 797 1 193 1 518 3 667 3 667 1 174 1 224 1 291
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 0 1 296 1 105 207 207 1 350 1 457 1 114
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger (kr) kr 3 193 357 442 882 882 295 302 307
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) antall 7,2 3,9 2,6 1,6 1,6 2,7 2,8 4,4
Utlån per innbygger (antall) antall 14,4 3,0 2,8 3,2 3,2 2,1 2,1 2,4
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) prosent 49,5 20,6 21,0 38,8 38,8 13,6 13,1 14,8
Besøk per kinoforestilling (antall)1 antall 10,8 16,8 13,1 13,3 13,3 15,8 17,1 16,9
1Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. I disse kommunene er visningssted satt lik en kinosal.

Kontakt