KOSTRA nøkkeltall

Trondheim - 5001 (Trøndelag - Trööndelage)

Landbruk

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Trondheim Kostragruppe 12 Kostragruppe 14 Landet uten Oslo Landet Trøndelag Trööndelage Trøndelag Trööndelage
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,7 0,8 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 . 0,3 0,3 0,3 0,3 . 0,3 0,3 0,3 0,3
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr . 6 886 6 473 6 803 7 670 45 903 46 549 20 249 60 977 63 379 13 466 13 435 14 217 31 850 35 610 726 132 784 105 833 036 812 496 859 323 726 132 784 105 833 036 812 496 859 323 . 109 511 117 871 119 029 125 032 . 109 511 117 871 119 029 125 032
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr . 11,0 10,3 9,0 10,1 4,2 4,3 .. 6,9 7,3 7,4 7,4 .. 4,4 5,0 4,0 4,3 .. 4,5 4,8 3,9 4,3 .. 4,5 4,8 . 5,4 .. 5,9 6,0 . 5,4 .. 5,9 6,0
Landbrukseiendommer (antall) antall . 627 626 756 756 10 821 10 769 .. 8 786 8 716 1 825 1 806 .. 7 211 7 179 183 723 183 366 .. 180 127 179 942 183 875 183 518 .. 180 272 180 087 . 20 186 .. 20 140 20 722 . 20 186 .. 20 140 20 722
Jordbruksbedrifter (antall) antall . 214 217 250 250 1 941 1 902 .. 2 054 2 032 378 377 .. 1 479 1 453 40 239 39 565 .. 38 596 38 133 40 269 39 595 .. 38 628 38 164 . 5 720 .. 5 648 5 530 . 5 720 .. 5 648 5 530
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar . 54 224 54 145 63 762 63 649 424 497 421 865 .. 532 951 529 266 81 600 81 333 .. 356 828 356 089 9 833 598 9 842 544 .. 9 855 829 9 847 562 9 840 958 9 849 909 .. 9 863 395 9 854 914 . 1 604 582 .. 1 645 144 1 648 510 . 1 604 582 .. 1 645 144 1 648 510
Produktivt skogareal (dekar) dekar . 143 893 143 670 224 753 225 158 3 320 173 3 301 721 .. 1 883 421 1 883 402 278 991 253 987 .. 5 229 898 5 229 338 69 310 451 69 762 629 .. 69 619 798 69 664 705 69 563 625 70 020 711 .. 69 877 543 69 922 932 . 10 418 574 .. 10 651 044 10 617 155 . 10 418 574 .. 10 651 044 10 617 155
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar . 304,7 69,5 141,2 33,3 367,8 614,4 86,7 1 422,3 586,7 340,2 573,8 119,2 102,9 115,4 8 719,9 12 569,6 8 155,1 12 027,0 7 491,3 8 719,9 12 573,6 8 157,1 12 027,2 7 491,5 . 990,1 902,9 1 391,5 654,6 . 990,1 902,9 1 391,5 654,6
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar . 150,0 62,1 134,5 31,6 180,8 307,3 47,3 617,9 419,2 228,1 305,5 77,9 73,2 34,0 3 893,7 3 560,2 3 616,4 4 673,4 4 801,3 3 893,7 3 561,2 3 617,4 4 673,6 4 801,4 . 501,8 595,3 784,0 371,4 . 501,8 595,3 784,0 371,4
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar . 154,7 7,4 6,7 1,7 187,0 307,1 39,4 804,4 167,5 112,1 268,3 41,3 29,7 81,4 4 826,2 9 009,4 4 538,7 7 353,6 2 690,0 4 826,2 9 012,4 4 539,7 7 353,6 2 690,1 . 488,3 307,6 607,5 283,2 . 488,3 307,6 607,5 283,2
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar . 65 48 84 24 887 1 746 352 526 267 84 75 52 1 518 1 267 22 702 24 855 28 128 21 641 18 084 22 702 24 855 28 128 21 641 18 084 . 5 253 6 353 6 645 3 083 . 5 253 6 353 6 645 3 083
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall . 22 21 17 37 417 491 178 286 353 53 51 47 381 384 8 007 8 172 8 547 7 740 7 919 8 008 8 182 8 552 7 743 7 922 . 1 086 1 196 1 224 1 061 . 1 086 1 196 1 224 1 061

Kontakt