KOSTRA nøkkeltall

Tromsø - 5401 (Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku)

Sosialtjeneste

Oppdatert 15.03.2022.

Pga. feil i innrapporteringen av 2020-tallene fra Kongsvinger, bør tallgrunnlaget for Kongsvinger kommune ikke benyttes.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Sosialtjeneste

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Tromsø Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Troms og Finnmark Romsa ja Finnmárku
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Sosialhjelpsmottakere (antall) antall . . . 1 625 1 563 4 767 4 612 1 912 32 658 31 825 118 409 118 964 116 264 110 423 105 182 138 784 139 365 135 912 130 605 124 697 . . . 5 903 5 277
Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år (antall) antall . . . 267 242 1 117 1 043 395 6 158 5 773 25 498 24 130 22 517 21 617 19 741 27 817 26 391 24 680 24 105 22 092 . . . 1 138 968
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer (antall)1 antall . . . 400 476 1 448 1 462 624 13 597 13 089 42 789 44 391 44 617 41 886 38 867 53 378 54 993 54 713 52 010 48 593 . . . 1 535 1 404
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som hovedinntekt (antall) antall . . . 174 212 477 516 253 3 441 3 624 12 034 12 616 13 007 12 975 13 258 13 742 14 377 14 774 14 949 15 186 . . . 740 768
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold (antall)2 antall . . . 525 452 1 822 1 799 672 13 233 11 789 47 787 49 750 48 174 43 701 37 879 57 014 58 562 56 717 52 042 45 672 . . . 2 106 1 660
Sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig (antall) antall . . . 77 79 443 447 224 1 504 1 443 8 758 9 234 9 172 8 160 7 720 9 549 10 022 9 865 8 917 8 336 . . . 627 550
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp (antall) antall . . . 792 692 2 774 2 768 1 196 15 007 14 543 60 361 61 467 58 735 55 016 53 666 72 236 73 198 69 547 65 288 63 386 . . . 2 788 2 518
1For Oslo er 2016-tall knyttet stønadslengder ikke sammenliknbare med tilsvarende tall for årene før og etter. Dette gjelder både tall for stønadslengde direkte, og tall som har stønadslengde som en del av sitt beregningsgrunnlag (f eks ulike størrelser med gjennomsnitt pr måned og ulike størrelser knyttet til langtidsmottak). Omlegging til nytt fagsystem fra 2016 har dessuten medført at enkelte andre størrelser har fått et noe endret og riktigere nivå i forhold til forutgående år (viktigeste kilde til livsopphold, barn og boligtype). Utvikling i tallene mellom 2015 og 2016 må derfor tolkes med forbehold.»
2For 2017 er sosialhjelpsmottakere med hovedinntekt introduksjonsstøtte skilt ut fra hovedinntekt sosialhjelp. For 2015 og 2016 er disse registrert sammen.

Kontakt