KOSTRA nøkkeltall

Træna - 1835 (Nordland - Nordlánnda)

Sosialtjeneste

Oppdatert 15.03.2022.

Pga. feil i innrapporteringen av 2020-tallene fra Kongsvinger, bør tallgrunnlaget for Kongsvinger kommune ikke benyttes.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Sosialtjeneste

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Træna Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Sosialhjelpsmottakere (antall) antall 10 : : . . 1 204 1 124 1 291 2 751 2 425 2 350 2 195 2 224 2 125 1 873 464 482 341 49 31 118 409 118 964 116 264 110 423 105 182 138 784 139 365 135 912 130 605 124 697 6 742 6 516 6 523 5 811 5 387 6 742 6 516 6 523 5 811 5 387
Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år (antall) antall 5 : 0 . . 231 228 191 508 416 435 344 382 394 317 113 101 48 3 : 25 498 24 130 22 517 21 617 19 741 27 817 26 391 24 680 24 105 22 092 1 592 1 470 1 413 1 242 1 113 1 592 1 470 1 413 1 242 1 113
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer (antall)1 antall .. .. .. . . 266 266 390 820 741 549 564 539 598 529 121 138 97 9 12 42 789 44 391 44 617 41 886 38 867 53 378 54 993 54 713 52 010 48 593 1 894 1 816 1 881 1 597 1 426 1 894 1 816 1 881 1 597 1 426
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som hovedinntekt (antall) antall 3 .. .. . . 143 138 177 381 344 290 287 364 320 322 52 59 32 12 6 12 034 12 616 13 007 12 975 13 258 13 742 14 377 14 774 14 949 15 186 707 760 817 741 695 707 760 817 741 695
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold (antall)2 antall .. .. : . . 384 377 414 897 739 747 729 727 692 483 104 128 91 13 4 47 787 49 750 48 174 43 701 37 879 57 014 58 562 56 717 52 042 45 672 2 369 2 344 2 348 2 100 1 835 2 369 2 344 2 348 2 100 1 835
Sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig (antall) antall 4 .. .. . . 185 174 186 348 287 397 398 411 326 285 54 55 44 13 8 8 758 9 234 9 172 8 160 7 720 9 549 10 022 9 865 8 917 8 336 692 688 717 646 617 692 688 717 646 617
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp (antall) antall : .. : . . 818 783 923 1 751 1 535 1 228 1 136 1 309 1 122 1 056 301 328 223 43 30 60 361 61 467 58 735 55 016 53 666 72 236 73 198 69 547 65 288 63 386 3 809 3 824 3 879 3 313 3 276 3 809 3 824 3 879 3 313 3 276
1For Oslo er 2016-tall knyttet stønadslengder ikke sammenliknbare med tilsvarende tall for årene før og etter. Dette gjelder både tall for stønadslengde direkte, og tall som har stønadslengde som en del av sitt beregningsgrunnlag (f eks ulike størrelser med gjennomsnitt pr måned og ulike størrelser knyttet til langtidsmottak). Omlegging til nytt fagsystem fra 2016 har dessuten medført at enkelte andre størrelser har fått et noe endret og riktigere nivå i forhold til forutgående år (viktigeste kilde til livsopphold, barn og boligtype). Utvikling i tallene mellom 2015 og 2016 må derfor tolkes med forbehold.»
2For 2017 er sosialhjelpsmottakere med hovedinntekt introduksjonsstøtte skilt ut fra hovedinntekt sosialhjelp. For 2015 og 2016 er disse registrert sammen.

Kontakt