KOSTRA nøkkeltall

Træna - 1835 (Nordland - Nordlánnda)

Samferdsel

Oppdatert 15.03.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Samferdsel

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Træna Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for av alle kommunale veier (prosent)3 prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 . 10,0 10,7 9,8 10,2 100,0 7,6 7,1 9,1 5,8 6,2 16,9 17,2 18,8 17,6 18,1 15,0 14,4 14,6 14,7 37,7 14,9 14,3 14,6 14,7 37,0 7,1 6,8 6,4 6,5 6,4 7,1 6,8 6,4 6,5 6,4
Andel kommunale veier og gater med belysning av alle kommunale veier og gater (prosent) prosent 60,0 100,0 100,0 100,0 . 28,2 30,5 34,5 46,8 47,8 42,9 43,3 39,4 40,7 40,9 45,8 45,5 49,4 80,0 92,8 59,2 59,5 60,5 61,1 62,2 60,6 60,9 61,9 62,4 63,5 53,6 55,1 52,3 53,2 51,8 53,6 55,1 52,3 53,2 51,8
Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr.utg. til kommunale veier og gater (prosent)4 prosent 85,8 67,7 62,8 95,6 . 41,2 39,3 37,6 28,8 23,6 28,5 28,3 31,6 28,5 27,3 33,6 33,5 25,9 39,8 39,5 32,4 29,4 28,2 25,3 21,3 35,6 28,5 28,5 26,8 21,1 40,1 39,9 39,1 31,2 30,6 40,1 39,9 39,1 31,2 30,6
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier og gater (prosent)2 prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 . 48,4 49,8 51,4 35,8 37,0 45,4 42,3 41,3 32,5 39,2 28,4 27,5 23,1 17,6 21,7 29,0 28,6 27,8 26,6 26,2 28,2 27,8 27,0 25,8 25,4 42,7 44,3 43,6 38,3 41,1 42,7 44,3 43,6 38,3 41,1
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) kr 2 141 2 539 3 225 4 466 . 2 402 2 667 2 232 2 386 2 408 3 154 3 623 4 097 3 178 3 426 5 261 6 300 6 474 2 440 2 584 1 686 1 773 1 816 1 852 1 944 1 689 1 797 1 809 1 844 1 981 2 832 2 913 3 211 3 280 3 296 2 832 2 913 3 211 3 280 3 296
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr)1 kr 23 333 19 333 12 500 10 000 . 14 744 14 226 17 860 13 973 13 784 11 703 15 544 16 315 18 311 24 779 15 397 27 714 22 082 12 956 9 740 20 165 22 044 21 473 21 978 25 553 21 301 22 217 21 672 22 739 26 356 17 334 17 829 19 821 19 794 19 266 17 334 17 829 19 821 19 794 19 266
Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 0 0 729 5 495 . 1 648 1 558 1 350 1 012 992 1 117 957 2 061 1 945 1 864 3 674 2 874 3 053 751 973 1 068 1 221 1 340 1 277 1 204 1 032 1 208 1 505 1 334 1 199 1 013 1 189 1 530 2 022 2 393 1 013 1 189 1 530 2 022 2 393
Antall km tilrettelagt for syklende som er et kommunalt ansvar (km)5 km 0 0 0 0 . 141 151 119 226 8 622 146 139 217 121 133 88 90 88 15 15 5 707 5 517 5 639 5 645 14 590 5 845 5 664 5 793 5 807 14 763 248 244 230 225 229 248 244 230 225 229
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 1 407 1 897 2 340 2 803 . 2 050 2 288 2 067 2 026 2 015 2 454 2 560 3 074 2 555 2 800 4 134 4 778 4 918 1 887 2 059 1 072 1 160 1 218 1 229 1 359 1 000 1 129 1 116 1 102 1 307 1 857 1 849 2 025 2 234 2 238 1 857 1 849 2 025 2 234 2 238
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr) kr 127 800 173 000 203 600 247 800 . 76 549 84 706 88 118 105 792 101 520 95 443 96 708 101 757 109 356 115 567 140 268 159 792 158 474 80 824 89 434 130 403 140 444 147 675 150 639 165 922 135 176 152 176 150 836 150 645 177 830 128 807 125 122 136 436 154 716 150 057 128 807 125 122 136 436 154 716 150 057
1Omfatter blant annet legging av kabler, oppsetting av master og armaturer, inkl. materiell, rehabilitering og utskifting (utskifting av eksisterende luftstrekk til jordkabler, utskifting av master og armaturer, inkl. materiell og utbedring av skader forårsaket av trafikanter), vedlikehold (løpende vedlikehold i henhold til avtale med energiverk, for eksempel utskifting av enkeltlamper, sikringer, tidsur og fotocelle), nettleie (avtale med nettleier om å føre kraft fra produsent til gatelys) og kraft (kjøp av strøm fra leverandør).
2Enkelte kommuner kan ha inkludert lengden på gang- og sykkelveier i tallene over antall kilometer kommunale veier og gater med fast dekke. I tillegg har noen kommuner andre tall for lengden av det kommunale vei- og gatenettet enn det som framgår av registerdata fra Vegdirektoratet. Dette kan føre til at prosentandelen uten fast dekke kan avvike fra andre kilder for noen kommuner, og i noen tilfeller overstige 100 prosent.
3Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.
4Andelen som kommunene bruker til vedlikehold på kommunale veier og gater ble publisert for første gang per 15. juni 2017. Tallene må brukes med varsomhet, siden ikke alle kommunene fører på relevante arter for vedlikehold. 
5Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.