KOSTRA nøkkeltall

Træna - 1835 (Nordland - Nordlánnda)

Kirke

Oppdatert 15.03.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kirke

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Træna Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Netto driftsutgifter, kirke, i prosent av totale netto driftsutgifter. (prosent)5 prosent 1,4 1,8 .. 1,4 .. 1,6 1,6 1,5 1,4 1,4 1,6 1,6 1,6 1,4 1,3 1,6 1,8 1,8 1,7 1,5 1,2 1,2 1,1 1,2 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 0,9 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1
Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent)7 prosent 1,2 1,5 .. 1,2 .. 1,5 1,5 1,4 1,3 1,4 1,6 1,5 1,5 1,3 1,3 1,5 1,7 1,6 1,6 1,5 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 1,1 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,1 1,1 1,1
Medlem og tilhørige i Dnk i prosent av antall innbyggere (prosent)2 prosent 71,8 69,7 69,9 65,6 62,4 81,8 81,5 80,6 81,3 79,7 81,4 81,2 81,0 80,7 79,0 79,2 78,9 79,0 80,4 79,9 73,6 72,9 71,7 70,9 68,1 70,5 69,8 68,6 67,7 64,9 81,1 80,5 79,8 79,1 76,8 81,1 80,5 79,8 79,1 76,8
Døpte i prosent av antall fødte (prosent)3 prosent 33,3 25,0 50,0 16,7 66,7 70,0 69,7 69,2 64,3 65,6 68,1 61,6 63,5 67,3 60,7 71,5 68,8 80,3 51,5 53,8 58,9 56,9 56,8 50,2 51,3 53,6 51,9 51,4 45,0 46,6 66,7 66,9 61,6 56,1 56,9 66,7 66,9 61,6 56,1 56,9
Konfirmerte i prosent av 15-åringer (prosent)4 prosent 75,0 100,0 87,5 0,0 0,0 76,5 81,1 73,5 75,0 73,3 73,0 70,7 69,6 69,5 72,6 72,3 72,9 75,9 63,4 88,6 61,2 59,5 57,7 55,7 54,3 57,9 56,3 54,4 52,3 51,5 67,5 64,9 65,6 64,0 61,5 67,5 64,9 65,6 64,0 61,5
Kirkelige gravferder i prosent av antall døde (prosent) prosent 85,7 0,0 80,0 0,0 0,0 106,6 101,4 97,6 98,2 97,5 100,0 97,0 96,7 92,2 97,0 100,6 97,3 90,8 98,0 79,5 90,2 89,2 87,5 87,5 85,7 88,2 87,4 85,5 85,2 83,7 97,9 99,6 92,0 97,0 89,9 97,9 99,6 92,0 97,0 89,9
Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke i prosent av antall innbyggere (prosent)6 prosent 15,9 16,4 17,7 16,1 0,0 6,2 6,6 6,9 5,8 0,0 5,0 5,5 5,8 6,3 0,0 6,6 7,0 7,2 5,2 0,0 10,3 10,9 11,2 11,4 0,0 11,7 12,3 12,6 12,8 12,5 6,2 6,5 6,5 6,6 0,0 6,2 6,5 6,5 6,6 0,0
Brutto driftsutgifter til funksjon 390, 393 pr.innbygger i kroner (kr) kr 2 189 1 559 0 2 423 0 1 290 1 347 1 258 1 064 1 084 1 393 1 415 1 530 1 187 1 222 1 568 1 799 1 849 2 122 2 088 633 654 657 679 686 607 628 631 650 658 748 790 799 824 835 748 790 799 824 835
Lønnsutgifter til funksjon 390, 393 pr. innbygger (kr)1 kr 890 965 0 943 0 40 37 30 27 30 21 29 37 18 18 64 73 76 157 146 18 19 18 18 19 36 38 37 36 39 26 29 31 29 25 26 29 31 29 25
1Indikatoren er noe snevrere definert enn i de finansielle nøkkeltallene.
2I KOSTRA får vi ikke med medlemmer i Dnk som står oppført med uoppgitt bosted (bosatt i Norge) Medlemsprosenten nasjonalt kan derfor være noe høyere enn den som kommer fram i KOSTRA. Noen kommuner er "prikket" fordi medlemmene er gitt etter soknetilhørighet, ikke etter bokommune.
3Dåpstall fra og med 2016, viser totalt antall døpte i soknet og kan ikke sammenlignes med tidligere indikator. For 2015 tall er tidligere "dåpshandlinger i soknet" benyttet.
4Indikatoren er endret i 2003. Endret tittel i 2006.
5Funksjon 392, Andre religiøse formål inngår i utgiftsområdet fra og med 2003. Dette kan medføre avvik i tidsserien for dette utgiftsområdet.
6Indikatoren ny for 2013-tallene. Medlemmstallene er per 1.1 i statistikkåret. Befolkningstallene er per 31.12 i statistikkåret. Indikatoren er derfor beheftet med en liten feilkilde. Uoppgitt og medlemmer i utlandet er ikke medregnet.
7Indikatoren er noe snevrere definert enn i de finansielle nøkkeltallene. Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.

Kontakt