KOSTRA nøkkeltall

Sunndal - 1563 (Møre og Romsdal)

Sosialtjeneste

Oppdatert 15.06.2022.

Pga. feil i innrapporteringen av 2020-tallene fra Kongsvinger, bør tallgrunnlaget for Kongsvinger kommune ikke benyttes.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Sosialtjeneste

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sunndal Kostragruppe 05 Kostragruppe 11 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Sosialhjelpstilfeller (antall) antall 160 161 102 121 116 1 204 1 124 1 291 2 751 2 425 11 551 11 467 12 421 14 903 14 099 4 767 4 612 1 912 32 658 31 825 118 409 118 964 116 264 110 423 105 382 138 784 139 365 135 912 130 605 124 897 5 314 5 437 5 287 4 780 4 669
Antall sosialhjelpstilfeller 18-24 år (antall) antall 20 25 4 11 14 231 228 191 508 416 2 759 2 518 2 595 2 964 2 731 1 117 1 043 395 6 158 5 773 25 498 24 130 22 517 21 617 19 770 27 817 26 391 24 680 24 105 22 121 1 187 1 143 1 036 940 899
Sosialhjelpstilfeller med sosialhjelp i 6 måneder eller mer (antall)1 antall 60 51 40 42 42 266 266 390 820 741 3 704 3 634 3 940 6 553 6 001 1 448 1 462 624 13 597 13 089 42 789 44 391 44 617 41 886 38 940 53 378 54 993 54 713 52 010 48 666 1 405 1 618 1 541 1 470 1 358
Arbeidsinntekt som hovedinntekt (antall) antall 20 30 24 21 20 143 138 177 381 344 1 210 1 255 1 420 1 652 1 666 477 516 253 3 441 3 624 12 034 12 616 13 007 12 975 13 302 13 742 14 377 14 774 14 949 15 230 565 637 707 654 693
Sosialhjelpstilfeller med sosialhjelp som hovedinntekt (antall)2 antall 69 58 33 39 35 384 377 414 897 739 4 324 4 506 4 837 6 618 5 827 1 822 1 799 672 13 233 11 789 47 787 49 750 48 174 43 701 37 937 57 014 58 562 56 717 52 042 45 730 1 880 1 954 1 917 1 665 1 418
Bor i eid bolig (antall) antall 28 20 17 16 18 185 174 186 348 287 1 151 1 190 1 329 891 799 443 447 224 1 504 1 443 8 758 9 234 9 172 8 160 7 746 9 549 10 022 9 865 8 917 8 362 512 547 560 470 472
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp (antall) antall 125 123 71 93 85 818 783 923 1 751 1 535 6 210 6 339 6 833 7 009 6 761 2 774 2 768 1 196 15 007 14 543 60 361 61 467 58 735 55 016 53 755 72 236 73 198 69 547 65 288 63 475 2 516 2 690 2 575 2 340 2 307
1For Oslo er 2016-tall knyttet stønadslengder ikke sammenliknbare med tilsvarende tall for årene før og etter. Dette gjelder både tall for stønadslengde direkte, og tall som har stønadslengde som en del av sitt beregningsgrunnlag (f eks ulike størrelser med gjennomsnitt pr måned og ulike størrelser knyttet til langtidsmottak). Omlegging til nytt fagsystem fra 2016 har dessuten medført at enkelte andre størrelser har fått et noe endret og riktigere nivå i forhold til forutgående år (viktigeste kilde til livsopphold, barn og boligtype). Utvikling i tallene mellom 2015 og 2016 må derfor tolkes med forbehold.»
2For 2017 er Sosialhjelpstilfeller med hovedinntekt introduksjonsstøtte skilt ut fra hovedinntekt sosialhjelp. For 2015 og 2016 er disse registrert sammen.

Kontakt