KOSTRA nøkkeltall

Sunndal - 1563 (Møre og Romsdal)

Samferdsel

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Samferdsel

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sunndal Kostragruppe 05 Kostragruppe 11 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for av alle kommunale veier (prosent)3 prosent 13,8 34,5 8,5 8,5 8,5 10,0 10,7 9,8 10,2 10,5 9,0 8,8 9,3 20,3 21,9 8,6 9,3 7,1 22,6 22,1 15,0 14,4 14,6 14,7 15,0 14,9 14,3 14,6 14,6 15,0 19,2 16,8 15,6 14,3 14,2
Andel kommunale veier og gater med belysning av alle kommunale veier og gater (prosent) prosent 49,0 49,0 50,0 50,0 50,0 28,2 30,5 34,5 46,8 45,6 45,7 46,4 45,2 82,5 87,1 51,2 52,8 46,8 92,7 96,7 59,2 59,5 60,5 61,1 61,8 60,6 60,9 61,9 62,4 63,1 63,3 62,1 63,7 61,0 61,5
Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr.utg. til kommunale veier og gater (prosent)4 prosent 43,1 46,8 46,0 35,9 38,8 41,2 39,3 37,6 28,8 24,6 37,6 36,6 35,6 21,9 16,7 41,5 42,5 30,2 18,9 15,2 32,4 29,4 28,2 25,3 21,2 35,6 28,5 28,5 26,8 21,0 36,3 31,0 28,4 24,1 22,7
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier og gater (prosent)2 prosent 8,3 8,3 6,3 6,3 6,3 48,4 49,8 51,4 35,8 37,0 40,6 39,6 37,9 6,6 6,3 31,4 30,7 33,1 5,9 4,8 29,0 28,6 27,8 26,7 26,9 28,2 27,8 27,0 25,9 26,1 22,4 21,4 20,0 20,4 22,6
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) kr 1 565 1 662 1 815 2 333 2 149 2 402 2 667 2 232 2 386 2 483 1 798 1 976 2 108 1 705 1 795 2 756 2 844 3 859 1 837 1 930 1 686 1 773 1 816 1 851 1 976 1 689 1 797 1 809 1 843 2 008 1 631 1 520 1 762 2 069 2 255
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr)1 kr 19 676 19 972 19 972 5 634 12 958 14 744 14 226 17 860 13 973 14 475 18 619 20 837 20 324 24 095 22 746 21 453 22 257 27 606 28 013 31 646 20 165 22 044 21 473 21 978 25 675 21 301 22 217 21 672 22 739 26 476 16 877 15 985 14 675 15 956 29 217
Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 436 1 357 1 437 571 922 1 648 1 558 1 350 1 012 989 1 417 1 582 1 385 1 016 1 080 1 533 1 269 2 215 1 077 1 072 1 068 1 221 1 340 1 277 1 202 1 032 1 208 1 505 1 334 1 197 1 192 1 731 1 569 1 574 1 472
Antall km tilrettelagt for syklende som er et kommunalt ansvar (km)5 km 20 50 12 12 12 141 151 119 226 239 499 514 643 631 687 212 228 76 1 181 1 161 5 707 5 517 5 639 5 614 5 808 5 845 5 664 5 793 5 776 5 981 571 502 462 418 423
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 1 506 1 605 1 756 1 800 1 959 2 050 2 288 2 067 2 026 2 082 1 309 1 426 1 613 1 024 1 127 1 794 1 872 2 688 986 1 129 1 072 1 160 1 218 1 226 1 366 1 000 1 129 1 116 1 100 1 313 1 161 1 228 1 391 1 389 1 643
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr) kr 73 952 78 634 87 014 88 169 95 648 76 549 84 706 88 118 105 792 104 878 101 024 106 097 119 632 182 799 201 915 124 685 130 335 160 174 264 131 304 837 130 403 140 444 147 675 150 330 166 720 135 176 152 176 150 836 150 345 178 605 104 360 110 060 124 456 125 929 146 451
1Omfatter blant annet legging av kabler, oppsetting av master og armaturer, inkl. materiell, rehabilitering og utskifting (utskifting av eksisterende luftstrekk til jordkabler, utskifting av master og armaturer, inkl. materiell og utbedring av skader forårsaket av trafikanter), vedlikehold (løpende vedlikehold i henhold til avtale med energiverk, for eksempel utskifting av enkeltlamper, sikringer, tidsur og fotocelle), nettleie (avtale med nettleier om å føre kraft fra produsent til gatelys) og kraft (kjøp av strøm fra leverandør).
2Enkelte kommuner kan ha inkludert lengden på gang- og sykkelveier i tallene over antall kilometer kommunale veier og gater med fast dekke. I tillegg har noen kommuner andre tall for lengden av det kommunale vei- og gatenettet enn det som framgår av registerdata fra Vegdirektoratet. Dette kan føre til at prosentandelen uten fast dekke kan avvike fra andre kilder for noen kommuner, og i noen tilfeller overstige 100 prosent.
3Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.
4Andelen som kommunene bruker til vedlikehold på kommunale veier og gater ble publisert for første gang per 15. juni 2017. Tallene må brukes med varsomhet, siden ikke alle kommunene fører på relevante arter for vedlikehold. 
5Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.