KOSTRA nøkkeltall

Sunndal - 1563 (Møre og Romsdal)

Landbruk

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sunndal Kostragruppe 05 Kostragruppe 11 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,5 0,4 0,5 0,5 0,4 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr 4 047 3 436 4 342 4 145 3 588 36 906 41 055 39 611 71 297 73 130 114 601 125 030 170 679 39 633 42 673 45 903 46 549 20 249 60 977 63 379 726 132 784 105 833 036 812 496 859 323 726 132 784 105 833 036 812 496 859 323 46 517 49 874 49 401 43 406 46 878
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr 12,5 10,7 13,5 13,0 11,2 3,7 4,2 .. 4,9 5,0 3,4 3,7 .. 4,6 5,0 4,2 4,3 .. 6,9 7,3 4,0 4,3 .. 4,5 4,8 3,9 4,3 .. 4,5 4,8 3,4 3,6 .. 3,3 3,5
Landbrukseiendommer (antall) antall 324 322 321 320 320 9 981 9 890 .. 14 647 14 566 33 956 34 028 .. 8 687 8 617 10 821 10 769 .. 8 786 8 716 183 723 183 366 .. 180 127 179 942 183 875 183 518 .. 180 272 180 087 13 787 13 725 .. 13 319 13 293
Jordbruksbedrifter (antall) antall 96 91 92 89 85 1 754 1 696 .. 3 010 3 008 6 859 6 839 .. 1 946 1 912 1 941 1 902 .. 2 054 2 032 40 239 39 565 .. 38 596 38 133 40 269 39 595 .. 38 628 38 164 2 560 2 513 .. 2 388 2 347
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar 20 408 20 475 20 603 20 718 20 620 424 157 424 456 .. 643 060 643 159 1 562 192 1 594 643 .. 556 149 552 987 424 497 421 865 .. 532 951 529 266 9 833 598 9 842 544 .. 9 855 829 9 847 562 9 840 958 9 849 909 .. 9 863 395 9 854 914 539 793 540 144 .. 510 041 507 954
Produktivt skogareal (dekar) dekar 161 586 162 391 162 271 162 246 162 424 4 430 744 4 438 010 .. 6 054 198 6 048 476 12 432 815 12 613 957 .. 2 230 362 2 231 025 3 320 173 3 301 721 .. 1 883 421 1 883 402 69 310 451 69 762 629 .. 69 619 798 69 664 705 69 563 625 70 020 711 .. 69 877 543 69 922 932 2 792 846 2 793 065 .. 2 601 249 2 601 968
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,2 13,2 3,5 1,2 2,9 228,6 322,1 164,7 222,3 953,1 1 177,5 1 048,7 984,7 284,0 244,9 367,8 614,4 86,7 1 422,3 586,7 8 719,9 12 569,6 8 155,1 12 027,0 7 491,3 8 719,9 12 573,6 8 157,1 12 027,2 7 491,5 1 204,1 414,8 307,9 186,9 444,8
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,2 13,2 3,5 0,5 2,9 61,2 90,6 87,2 113,1 841,4 434,6 326,7 537,6 240,6 175,8 180,8 307,3 47,3 617,9 419,2 3 893,7 3 560,2 3 616,4 4 673,4 4 801,3 3 893,7 3 561,2 3 617,4 4 673,6 4 801,4 602,3 183,1 167,0 113,0 143,5
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 167,4 231,5 77,5 109,2 111,7 742,9 722,0 447,1 43,4 69,1 187,0 307,1 39,4 804,4 167,5 4 826,2 9 009,4 4 538,7 7 353,6 2 690,0 4 826,2 9 012,4 4 539,7 7 353,6 2 690,1 601,8 231,7 140,9 73,9 301,3
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar 14 33 8 3 13 1 336 1 933 1 472 1 930 1 499 4 299 4 899 8 125 348 357 887 1 746 352 526 267 22 702 24 855 28 128 21 641 18 084 22 702 24 855 28 128 21 641 18 084 1 575 1 023 3 106 510 507
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall 7 19 6 10 14 360 424 527 537 730 1 554 1 560 2 008 393 378 417 491 178 286 353 8 007 8 172 8 547 7 740 7 919 8 008 8 182 8 552 7 743 7 922 523 518 535 449 442

Kontakt