KOSTRA nøkkeltall

Suldal - 1134 (Rogaland)

Sosialtjeneste

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Sosialtjeneste

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Suldal Kostragruppe 03 Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Rogaland Rogaland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Sosialhjelpsmottakere (antall) antall 121 130 119 119 112 3 377 3 311 3 616 3 482 3 164 430 440 464 482 341 114 839 117 021 118 409 118 964 116 264 134 007 136 648 138 784 139 365 135 912 11 161 12 263 12 519 12 194 11 561 11 161 12 263 12 519 12 194 11 561
Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år (antall) antall 27 32 21 20 20 770 707 744 659 588 107 107 113 101 48 27 011 26 454 25 498 24 130 22 517 29 373 28 787 27 817 26 391 24 680 2 840 2 974 2 890 2 662 2 394 2 840 2 974 2 890 2 662 2 394
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer (antall)1 antall 34 34 37 40 35 925 876 1 073 1 126 945 93 101 121 138 97 39 184 40 815 42 789 44 391 44 617 48 476 49 291 53 378 54 993 54 713 4 346 4 823 5 147 4 978 4 903 4 346 4 823 5 147 4 978 4 903
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som hovedinntekt (antall) antall 15 12 16 18 8 426 404 480 473 455 54 54 52 59 32 11 920 11 760 12 034 12 616 13 007 13 199 13 180 13 742 14 377 14 774 1 184 1 324 1 223 1 276 1 251 1 184 1 324 1 223 1 276 1 251
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold (antall)2 antall 57 65 20 28 26 1 532 1 520 1 177 1 203 1 167 202 213 104 128 91 53 399 57 163 47 787 49 750 48 174 64 232 66 908 57 014 58 562 56 717 5 148 5 687 4 833 4 999 4 640 5 148 5 687 4 833 4 999 4 640
Sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig (antall) antall 8 7 13 10 15 474 470 492 482 476 52 58 54 55 44 9 087 8 740 8 758 9 234 9 172 10 351 9 589 9 549 10 022 9 865 632 696 744 784 744 632 696 744 784 744
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp (antall) antall 57 75 91 99 80 1 462 1 615 2 037 1 855 1 805 210 251 301 328 223 52 470 55 537 60 361 61 467 58 735 64 499 66 902 72 236 73 198 69 547 4 678 5 521 6 181 6 104 5 472 4 678 5 521 6 181 6 104 5 472
1For Oslo er 2016-tall knyttet stønadslengder ikke sammenliknbare med tilsvarende tall for årene før og etter. Dette gjelder både tall for stønadslengde direkte, og tall som har stønadslengde som en del av sitt beregningsgrunnlag (f eks ulike størrelser med gjennomsnitt pr måned og ulike størrelser knyttet til langtidsmottak). Omlegging til nytt fagsystem fra 2016 har dessuten medført at enkelte andre størrelser har fått et noe endret og riktigere nivå i forhold til forutgående år (viktigeste kilde til livsopphold, barn og boligtype). Utvikling i tallene mellom 2015 og 2016 må derfor tolkes med forbehold.»
2For 2017 er sosialhjelpsmottakere med hovedinntekt introduksjonsstøtte skilt ut fra hovedinntekt sosialhjelp. For 2015 og 2016 er disse registrert sammen.

Kontakt