KOSTRA nøkkeltall

Suldal - 1134 (Rogaland)

Landbruk

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Suldal Kostragruppe 03 Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 1,2 1,3 1,3 1,3 0,5 0,4 0,4 0,5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr 5 174 5 618 5 470 5 574 51 184 54 617 52 935 56 994 14 419 14 542 16 030 16 175 685 998 710 507 726 132 784 105 685 998 710 507 726 132 784 105 44 341 47 660 48 605 50 921
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr 10,4 11,4 11,1 11,5 4,3 4,6 4,4 4,8 6,2 6,3 6,9 7,0 3,7 3,8 4,0 4,3 3,7 3,8 3,9 4,3 4,2 4,6 4,6 4,9
Landbrukseiendommer (antall) antall 496 492 492 485 11 961 11 933 11 933 11 855 2 336 2 322 2 322 2 303 185 583 184 873 183 723 183 366 185 732 185 025 183 875 183 518 10 565 10 471 10 471 10 389
Jordbruksbedrifter (antall) antall 213 204 203 206 2 367 2 363 2 309 2 280 517 500 493 485 41 813 41 034 40 239 39 565 41 840 41 060 40 269 39 595 4 310 4 237 4 176 4 118
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar 33 300 33 239 33 379 33 609 474 717 477 083 479 984 476 002 91 012 91 782 91 904 90 548 9 829 445 9 817 037 9 833 598 9 842 544 9 837 005 9 824 526 9 840 958 9 849 909 996 570 996 267 995 047 999 003
Produktivt skogareal (dekar) dekar 289 079 285 920 285 920 285 674 4 661 873 4 778 657 4 778 657 4 767 546 659 139 658 705 658 705 655 130 70 025 141 69 608 789 69 310 451 69 762 629 70 296 092 69 861 963 69 563 625 70 020 711 1 384 140 1 377 545 1 377 545 1 379 016
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 2,0 4,0 0,0 0,0 324,5 411,5 1 439,8 356,9 30,1 24,3 1,2 38,4 9 306,1 11 595,9 8 719,9 12 569,6 9 379,1 11 699,0 8 719,9 12 573,6 1 468,9 839,4 459,1 508,8
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 2,0 4,0 0,0 0,0 141,7 149,3 128,2 211,3 21,1 16,0 1,2 3,1 5 283,5 6 255,6 3 893,7 3 560,2 5 289,5 6 336,7 3 893,7 3 561,2 1 099,6 557,3 255,1 401,4
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,0 0,0 0,0 0,0 182,8 262,2 1 311,6 145,6 9,0 8,3 0,0 35,3 4 041,1 5 340,3 4 826,2 9 009,4 4 108,1 5 362,3 4 826,2 9 012,4 387,8 282,1 204,0 107,4
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar 32 13 19 62 1 357 2 264 1 631 1 480 71 228 148 185 18 139 21 565 22 702 24 855 18 139 21 575 22 702 24 855 1 713 2 370 1 841 2 047
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall 17 27 22 18 647 633 573 622 73 153 193 69 9 167 9 071 8 007 8 172 9 175 9 080 8 008 8 182 483 528 431 435

Kontakt