KOSTRA nøkkeltall

Stor-Elvdal - 0430 (Hedmark)

Landbruk

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Stor-Elvdal Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Hedmark Hedmark
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,0 0,4 -0,1 1,2 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr 0 638 1 513 2 396 2 478 94 992 99 657 102 983 107 961 121 943 685 998 710 507 726 132 784 105 833 036 685 998 710 507 726 132 784 105 833 036 55 250 62 629 64 539 70 769 75 015 55 250 62 629 64 539 70 769 75 015
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr 0,0 1,5 3,5 5,8 6,1 3,7 3,9 4,0 4,3 .. 3,7 3,8 4,0 4,3 .. 3,7 3,8 3,9 4,3 .. 3,4 3,9 4,0 4,4 .. 3,4 3,9 4,0 4,4 ..
Landbrukseiendommer (antall) antall 435 428 428 412 407 25 438 25 435 25 435 25 013 .. 185 583 184 873 183 723 183 366 .. 185 732 185 025 183 875 183 518 .. 16 245 16 108 16 108 15 908 .. 16 245 16 108 16 108 15 908 ..
Jordbruksbedrifter (antall) antall 65 65 61 61 62 6 250 6 117 5 979 5 841 .. 41 813 41 034 40 239 39 565 .. 41 840 41 060 40 269 39 595 .. 3 313 3 243 3 142 3 092 .. 3 313 3 243 3 142 3 092 ..
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar 19 116 19 662 19 695 19 636 20 281 1 333 168 1 332 198 1 340 485 1 331 826 .. 9 829 445 9 817 037 9 833 598 9 842 544 .. 9 837 005 9 824 526 9 840 958 9 849 909 .. 1 042 049 1 048 803 1 048 539 1 054 259 .. 1 042 049 1 048 803 1 048 539 1 054 259 ..
Produktivt skogareal (dekar) dekar 933 844 945 055 945 055 942 076 942 088 12 284 577 12 247 486 12 247 486 12 155 211 .. 70 025 141 69 608 789 69 310 451 69 762 629 .. 70 296 092 69 861 963 69 563 625 70 020 711 .. 12 716 868 12 639 139 12 639 139 12 720 619 .. 12 716 868 12 639 139 12 639 139 12 720 619 ..
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,0 0,0 9,4 4,3 7,5 750,0 1 088,8 687,9 341,4 887,7 9 306,1 11 595,9 8 719,9 12 569,6 8 155,1 9 379,1 11 699,0 8 719,9 12 573,6 8 157,1 695,9 1 491,7 677,2 992,2 2 820,2 695,9 1 491,7 677,2 992,2 2 820,2
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,0 0,0 8,4 4,3 7,5 598,8 707,5 278,1 216,7 456,0 5 283,5 6 255,6 3 893,7 3 560,2 3 616,4 5 289,5 6 336,7 3 893,7 3 561,2 3 617,4 132,8 644,6 163,9 213,8 267,1 132,8 644,6 163,9 213,8 267,1
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 151,2 381,3 409,8 124,7 431,7 4 041,1 5 340,3 4 826,2 9 009,4 4 538,7 4 108,1 5 362,3 4 826,2 9 012,4 4 539,7 563,1 847,1 513,3 778,4 2 553,1 563,1 847,1 513,3 778,4 2 553,1
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar 138 82 29 442 127 2 999 3 693 4 048 3 785 3 829 18 139 21 565 22 702 24 855 28 128 18 139 21 575 22 702 24 855 28 128 3 254 3 989 4 527 5 490 5 165 3 254 3 989 4 527 5 490 5 165
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall 26 25 27 34 37 1 381 1 317 1 080 1 074 1 417 9 167 9 071 8 007 8 172 8 547 9 175 9 080 8 008 8 182 8 552 906 846 825 887 874 906 846 825 887 874

Kontakt