KOSTRA nøkkeltall

Steinkjer - 5006 (Trøndelag - Trööndelage)

Landbruk

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Steinkjer Kostragruppe 09 Landet uten Oslo Landet Trøndelag Trööndelage
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent . . . 0,4 0,4 . . . 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 . 0,3 0,3 0,3 0,3
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr . . . 9 968 10 063 . . . 97 534 104 160 726 132 784 105 833 036 812 496 859 323 726 132 784 105 833 036 812 496 859 323 . 109 511 117 871 119 029 125 032
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr . . . 7,4 7,7 . . . 4,3 4,7 4,0 4,3 .. 4,5 4,8 3,9 4,3 .. 4,5 4,8 . 5,4 .. 5,9 6,0
Landbrukseiendommer (antall) antall . . . 1 346 1 314 . . . 22 446 22 170 183 723 183 366 .. 180 127 179 942 183 875 183 518 .. 180 272 180 087 . 20 186 .. 20 140 20 722
Jordbruksbedrifter (antall) antall . . . 538 520 . . . 4 922 4 839 40 239 39 565 .. 38 596 38 133 40 269 39 595 .. 38 628 38 164 . 5 720 .. 5 648 5 530
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar . . . 172 255 171 748 . . . 1 322 221 1 321 169 9 833 598 9 842 544 .. 9 855 829 9 847 562 9 840 958 9 849 909 .. 9 863 395 9 854 914 . 1 604 582 .. 1 645 144 1 648 510
Produktivt skogareal (dekar) dekar . . . 874 452 852 935 . . . 7 851 134 7 758 488 69 310 451 69 762 629 .. 69 619 798 69 664 705 69 563 625 70 020 711 .. 69 877 543 69 922 932 . 10 418 574 .. 10 651 044 10 617 155
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar . . . 30,3 2,8 . . . 1 547,3 1 072,6 8 719,9 12 569,6 8 155,1 12 027,0 7 491,3 8 719,9 12 573,6 8 157,1 12 027,2 7 491,5 . 990,1 902,9 1 391,5 654,6
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar . . . 14,7 2,8 . . . 937,8 593,0 3 893,7 3 560,2 3 616,4 4 673,4 4 801,3 3 893,7 3 561,2 3 617,4 4 673,6 4 801,4 . 501,8 595,3 784,0 371,4
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar . . . 15,6 0,0 . . . 609,5 479,6 4 826,2 9 009,4 4 538,7 7 353,6 2 690,0 4 826,2 9 012,4 4 539,7 7 353,6 2 690,1 . 488,3 307,6 607,5 283,2
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar . . . 728 627 . . . 2 285 1 747 22 702 24 855 28 128 21 641 18 084 22 702 24 855 28 128 21 641 18 084 . 5 253 6 353 6 645 3 083
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall . . . 98 65 . . . 973 913 8 007 8 172 8 547 7 740 7 919 8 008 8 182 8 552 7 743 7 922 . 1 086 1 196 1 224 1 061

Kontakt