KOSTRA nøkkeltall

Sørfold - 1845 (Nordland - Nordlánnda)

Samferdsel

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Samferdsel

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sørfold Kostragruppe 06 Kostragruppe 15 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for av alle kommunale veier (prosent)3 prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,6 7,1 9,1 6,3 6,2 11,8 12,6 13,2 6,4 5,1 15,0 14,4 14,6 14,7 15,0 14,9 14,3 14,6 14,6 15,0 7,1 6,8 6,4 6,4 6,4 7,1 6,8 6,4 6,4 6,4
Andel kommunale veier og gater med belysning av alle kommunale veier og gater (prosent) prosent 68,2 75,8 76,9 76,9 76,9 42,9 43,3 39,4 40,7 40,9 100,0 100,0 100,0 34,4 34,4 59,2 59,5 60,5 61,1 61,8 60,6 60,9 61,9 62,4 63,1 53,6 55,1 52,3 53,2 51,8 53,6 55,1 52,3 53,2 51,8
Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr.utg. til kommunale veier og gater (prosent)4 prosent 23,5 26,5 30,4 25,4 23,3 28,5 28,3 31,6 28,5 27,1 82,1 20,3 34,9 30,7 25,3 32,4 29,4 28,2 25,3 21,2 35,6 28,5 28,5 26,8 21,0 40,1 39,9 39,1 31,2 30,2 40,1 39,9 39,1 31,2 30,2
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier og gater (prosent)2 prosent 27,3 27,3 26,2 26,2 26,2 45,4 42,3 41,3 32,5 39,2 0,0 0,0 0,0 47,8 48,3 29,0 28,6 27,8 26,7 26,9 28,2 27,8 27,0 25,9 26,1 42,7 44,3 43,6 38,3 41,1 42,7 44,3 43,6 38,3 41,1
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) kr 3 951 3 869 4 332 4 845 4 942 3 154 3 623 4 097 3 178 3 436 1 705 1 956 1 762 4 684 4 979 1 686 1 773 1 816 1 851 1 976 1 689 1 797 1 809 1 843 2 008 2 832 2 913 3 211 3 280 3 487 2 832 2 913 3 211 3 280 3 487
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr)1 kr 5 556 5 000 5 000 5 000 5 000 11 703 15 544 16 315 18 311 24 779 41 935 25 403 25 403 14 709 15 513 20 165 22 044 21 473 21 978 25 675 21 301 22 217 21 672 22 739 26 476 17 334 17 829 19 821 19 794 19 266 17 334 17 829 19 821 19 794 19 266
Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 384 2 408 927 750 1 819 1 117 957 2 061 1 945 1 871 780 1 123 2 620 1 956 1 525 1 068 1 221 1 340 1 277 1 202 1 032 1 208 1 505 1 334 1 197 1 013 1 189 1 530 2 022 2 345 1 013 1 189 1 530 2 022 2 345
Antall km tilrettelagt for syklende som er et kommunalt ansvar (km)5 km 0 0 0 0 0 146 139 217 130 133 138 147 154 89 73 5 707 5 517 5 639 5 614 5 808 5 845 5 664 5 793 5 776 5 981 248 244 230 222 229 248 244 230 222 229
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 3 733 3 470 4 025 4 532 4 604 2 454 2 560 3 074 2 555 2 806 503 921 429 3 384 3 780 1 072 1 160 1 218 1 226 1 366 1 000 1 129 1 116 1 100 1 313 1 857 1 849 2 025 2 234 2 257 1 857 1 849 2 025 2 234 2 257
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr) kr 111 939 103 833 119 262 133 323 132 369 95 443 96 708 101 757 109 356 115 808 290 786 538 695 255 426 110 977 117 704 130 403 140 444 147 675 150 330 166 720 135 176 152 176 150 836 150 345 178 605 128 807 125 122 136 436 154 716 151 313 128 807 125 122 136 436 154 716 151 313
1Omfatter blant annet legging av kabler, oppsetting av master og armaturer, inkl. materiell, rehabilitering og utskifting (utskifting av eksisterende luftstrekk til jordkabler, utskifting av master og armaturer, inkl. materiell og utbedring av skader forårsaket av trafikanter), vedlikehold (løpende vedlikehold i henhold til avtale med energiverk, for eksempel utskifting av enkeltlamper, sikringer, tidsur og fotocelle), nettleie (avtale med nettleier om å føre kraft fra produsent til gatelys) og kraft (kjøp av strøm fra leverandør).
2Enkelte kommuner kan ha inkludert lengden på gang- og sykkelveier i tallene over antall kilometer kommunale veier og gater med fast dekke. I tillegg har noen kommuner andre tall for lengden av det kommunale vei- og gatenettet enn det som framgår av registerdata fra Vegdirektoratet. Dette kan føre til at prosentandelen uten fast dekke kan avvike fra andre kilder for noen kommuner, og i noen tilfeller overstige 100 prosent.
3Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.
4Andelen som kommunene bruker til vedlikehold på kommunale veier og gater ble publisert for første gang per 15. juni 2017. Tallene må brukes med varsomhet, siden ikke alle kommunene fører på relevante arter for vedlikehold. 
5Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.