KOSTRA nøkkeltall

Sørfold - 1845 (Nordland - Nordlánnda)

Landbruk

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sørfold Kostragruppe 06 Kostragruppe 15 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,4 0,4 0,3 0,2 0,3 0,6 0,6 0,4 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr 713 911 947 400 901 49 859 54 444 54 126 53 714 59 661 0 0 0 32 155 33 912 726 132 784 105 833 036 812 496 859 323 726 132 784 105 833 036 812 496 859 323 58 909 65 467 66 294 65 886 67 483 58 909 65 467 66 294 65 886 67 483
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr 1,4 1,8 1,9 0,8 1,8 3,7 4,0 .. 4,5 5,0 0,0 0,0 .. 3,7 3,9 4,0 4,3 .. 4,5 4,8 3,9 4,3 .. 4,5 4,8 3,1 3,5 .. 3,6 3,7 3,1 3,5 .. 3,6 3,7
Landbrukseiendommer (antall) antall 507 507 510 510 505 13 537 13 485 .. 11 876 11 898 152 152 .. 8 808 8 742 183 723 183 366 .. 180 127 179 942 183 875 183 518 .. 180 272 180 087 18 879 18 809 .. 18 302 18 197 18 879 18 809 .. 18 302 18 197
Jordbruksbedrifter (antall) antall 14 14 14 15 14 1 864 1 834 .. 1 826 1 808 30 30 .. 1 016 991 40 239 39 565 .. 38 596 38 133 40 269 39 595 .. 38 628 38 164 2 072 1 992 .. 1 879 1 836 2 072 1 992 .. 1 879 1 836
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar 2 382 2 390 2 365 2 510 2 609 386 290 385 299 .. 415 465 415 468 7 360 7 365 .. 254 375 255 279 9 833 598 9 842 544 .. 9 855 829 9 847 562 9 840 958 9 849 909 .. 9 863 395 9 854 914 558 536 551 485 .. 548 536 548 371 558 536 551 485 .. 548 536 548 371
Produktivt skogareal (dekar) dekar 199 263 196 575 196 478 196 478 194 873 5 789 460 5 782 179 .. 3 754 782 3 897 168 253 174 258 082 .. 3 726 809 3 724 444 69 310 451 69 762 629 .. 69 619 798 69 664 705 69 563 625 70 020 711 .. 69 877 543 69 922 932 4 494 335 4 514 149 .. 4 364 267 4 460 932 4 494 335 4 514 149 .. 4 364 267 4 460 932
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 9,7 67,2 1,4 0,0 63,0 336,9 418,9 214,2 220,0 346,6 0,0 4,0 2,0 91,7 1 272,7 8 719,9 12 569,6 8 155,1 12 027,0 7 491,3 8 719,9 12 573,6 8 157,1 12 027,2 7 491,5 490,6 494,8 215,3 474,4 638,2 490,6 494,8 215,3 474,4 638,2
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 2,0 0,2 1,0 0,0 39,8 79,8 96,2 149,0 71,8 54,4 0,0 1,0 1,0 74,7 1 235,0 3 893,7 3 560,2 3 616,4 4 673,4 4 801,3 3 893,7 3 561,2 3 617,4 4 673,6 4 801,4 171,2 256,1 103,2 125,2 226,7 171,2 256,1 103,2 125,2 226,7
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 7,7 67,0 0,4 0,0 23,2 257,1 322,7 65,2 148,2 292,2 0,0 3,0 1,0 17,0 37,7 4 826,2 9 009,4 4 538,7 7 353,6 2 690,0 4 826,2 9 012,4 4 539,7 7 353,6 2 690,1 319,4 238,7 112,1 349,2 411,5 319,4 238,7 112,1 349,2 411,5
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar 0 3 0 0 0 1 949 1 964 1 985 1 055 1 383 0 0 0 486 397 22 702 24 855 28 128 21 641 18 084 22 702 24 855 28 128 21 641 18 084 2 133 1 711 1 462 1 541 1 841 2 133 1 711 1 462 1 541 1 841
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall 16 35 13 6 16 638 702 633 491 505 1 10 5 352 338 8 007 8 172 8 547 7 740 7 919 8 008 8 182 8 552 7 743 7 922 764 992 877 790 862 764 992 877 790 862

Kontakt