KOSTRA nøkkeltall

Sør-Odal - 3415 (Innlandet)

Sosialtjeneste

Oppdatert 15.03.2022.

Pga. feil i innrapporteringen av 2020-tallene fra Kongsvinger, bør tallgrunnlaget for Kongsvinger kommune ikke benyttes.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Sosialtjeneste

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sør-Odal Kostragruppe 01 Landet uten Oslo Landet Innlandet
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Sosialhjelpsmottakere (antall) antall . . . 241 262 1 823 1 654 1 223 5 182 4 808 118 409 118 964 116 264 110 423 105 182 138 784 139 365 135 912 130 605 124 697 . . . 9 805 9 258
Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år (antall) antall . . . 54 51 353 304 229 1 064 850 25 498 24 130 22 517 21 617 19 741 27 817 26 391 24 680 24 105 22 092 . . . 1 959 1 809
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer (antall)1 antall . . . 87 86 560 523 373 1 570 1 377 42 789 44 391 44 617 41 886 38 867 53 378 54 993 54 713 52 010 48 593 . . . 3 514 3 159
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som hovedinntekt (antall) antall . . . 35 44 159 177 131 656 633 12 034 12 616 13 007 12 975 13 258 13 742 14 377 14 774 14 949 15 186 . . . 1 268 1 214
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold (antall)2 antall . . . 100 91 697 608 447 1 920 1 609 47 787 49 750 48 174 43 701 37 879 57 014 58 562 56 717 52 042 45 672 . . . 3 795 3 336
Sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig (antall) antall . . . 34 43 207 246 134 561 528 8 758 9 234 9 172 8 160 7 720 9 549 10 022 9 865 8 917 8 336 . . . 910 898
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp (antall) antall . . . 143 171 1 075 968 644 2 766 2 843 60 361 61 467 58 735 55 016 53 666 72 236 73 198 69 547 65 288 63 386 . . . 5 136 5 063
1For Oslo er 2016-tall knyttet stønadslengder ikke sammenliknbare med tilsvarende tall for årene før og etter. Dette gjelder både tall for stønadslengde direkte, og tall som har stønadslengde som en del av sitt beregningsgrunnlag (f eks ulike størrelser med gjennomsnitt pr måned og ulike størrelser knyttet til langtidsmottak). Omlegging til nytt fagsystem fra 2016 har dessuten medført at enkelte andre størrelser har fått et noe endret og riktigere nivå i forhold til forutgående år (viktigeste kilde til livsopphold, barn og boligtype). Utvikling i tallene mellom 2015 og 2016 må derfor tolkes med forbehold.»
2For 2017 er sosialhjelpsmottakere med hovedinntekt introduksjonsstøtte skilt ut fra hovedinntekt sosialhjelp. For 2015 og 2016 er disse registrert sammen.

Kontakt