KOSTRA nøkkeltall

Sør-Odal - 0419 (Hedmark)

Plan, byggesak og miljø

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sør-Odal (-2019) Kostragruppe 07 Landet uten Oslo Landet Hedmark (-2019)
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. .. .. .. . 47 48 49 47 49 47 47 49 46 49 47 46 49 46 49 50 50 49 50 .
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 13 11 13 14 . 16 17 16 18 23 18 18 18 17 17 17 17 18 17 17 18 16 15 15 .
Andel av kommuneplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. .. .. .. . 100 .. 67 86 50 86 60 81 78 67 86 60 81 78 67 .. .. 67 100 .
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent 25 50 .. .. . 16 18 31 26 36 19 19 26 26 31 19 19 26 27 30 12 8 28 26 .
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall .. .. .. 0 . 48 23 40 47 136 1 177 1 165 1 224 884 907 1 181 1 166 1 224 884 907 .. .. 0 0 .
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 127 137 71 110 . 6 486 6 201 6 354 6 244 9 328 80 866 79 021 74 668 71 711 74 566 86 591 85 306 80 561 77 458 80 584 3 884 4 230 3 925 3 731 .
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager 37 33 24 33 . 41 44 37 39 38 36 32 37 37 39 36 33 38 37 39 32 26 36 31 .
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager 21 20 18 19 . 22 21 18 21 17 16 16 20 18 17 16 16 20 18 17 16 14 16 15 .
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. .. .. .. . 95 98 95 94 91 90 92 97 95 93 90 92 97 95 93 99 99 98 99 .
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 3 2 0 5 . 201 164 180 205 179 1 741 1 682 1 607 1 392 1 288 1 800 1 731 1 644 1 440 1 321 92 77 82 80 .
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall 23 23 23 43 . 4 765 4 482 3 344 3 521 4 093 43 837 39 200 33 292 29 786 31 027 46 642 42 169 36 334 32 788 33 994 2 408 2 705 1 096 1 173 .
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent .. .. .. .. . 98 95 92 94 92 86 85 81 83 78 86 85 81 83 78 95 91 82 79 .
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. .. 0 . 53 38 69 66 94 1 594 1 787 1 992 1 193 1 559 1 965 1 787 2 367 1 573 1 901 26 5 13 6 .

Kontakt