KOSTRA nøkkeltall

Sør-Aurdal - 0540 (Oppland)

Sosialtjeneste

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Sosialtjeneste

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sør-Aurdal Kostragruppe 02 Kostragruppe 04 Landet uten Oslo Landet Oppland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Sosialhjelpsmottakere (antall) antall 111 89 93 101 4 817 4 878 5 098 4 872 426 449 438 312 114 839 117 021 118 409 118 964 134 007 136 648 138 784 139 365 5 149 5 067 5 131 4 867
Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år (antall) antall 23 16 17 15 1 090 1 054 1 032 956 98 100 94 64 27 011 26 454 25 498 24 130 29 373 28 787 27 817 26 391 1 275 1 149 1 168 997
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer (antall)1 antall 26 25 26 25 1 106 1 243 1 381 1 437 100 98 131 70 39 184 40 815 42 789 44 391 48 476 49 291 53 378 54 993 1 607 1 587 1 680 1 610
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som hovedinntekt (antall) antall 22 18 13 6 615 593 593 615 62 63 60 41 11 920 11 760 12 034 12 616 13 199 13 180 13 742 14 377 640 580 562 568
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold (antall)2 antall 44 40 41 48 2 065 2 304 1 754 1 695 166 195 136 93 53 399 57 163 47 787 49 750 64 232 66 908 57 014 58 562 2 148 2 272 1 783 1 726
Sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig (antall) antall 14 11 14 17 677 650 694 625 93 86 83 55 9 087 8 740 8 758 9 234 10 351 9 589 9 549 10 022 504 471 467 458
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp (antall) antall 72 54 46 35 2 020 2 341 2 712 2 703 243 266 254 182 52 470 55 537 60 361 61 467 64 499 66 902 72 236 73 198 2 380 2 445 2 604 2 605
1For Oslo er 2016-tall knyttet stønadslengder ikke sammenliknbare med tilsvarende tall for årene før og etter. Dette gjelder både tall for stønadslengde direkte, og tall som har stønadslengde som en del av sitt beregningsgrunnlag (f eks ulike størrelser med gjennomsnitt pr måned og ulike størrelser knyttet til langtidsmottak). Omlegging til nytt fagsystem fra 2016 har dessuten medført at enkelte andre størrelser har fått et noe endret og riktigere nivå i forhold til forutgående år (viktigeste kilde til livsopphold, barn og boligtype). Utvikling i tallene mellom 2015 og 2016 må derfor tolkes med forbehold.»
2For 2017 er sosialhjelpsmottakere med hovedinntekt introduksjonsstøtte skilt ut fra hovedinntekt sosialhjelp. For 2015 og 2016 er disse registrert sammen.

Kontakt