KOSTRA nøkkeltall

Sør-Aurdal - 0540 (Oppland)

Landbruk

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sør-Aurdal Kostragruppe 02 Kostragruppe 04 Landet uten Oslo Landet Oppland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr 1 215 1 319 1 349 1 388 94 992 99 657 102 983 107 961 9 674 10 474 10 095 8 533 685 998 710 507 726 132 784 105 685 998 710 507 726 132 784 105 69 428 67 213 69 327 74 379
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr 1,7 1,8 1,8 1,9 3,7 3,9 4,0 4,3 3,2 3,5 3,4 3,2 3,7 3,8 4,0 4,3 3,7 3,8 3,9 4,3 4,6 4,5 4,7 5,0
Landbrukseiendommer (antall) antall 727 735 735 728 25 438 25 435 25 435 25 013 3 020 3 003 3 003 2 644 185 583 184 873 183 723 183 366 185 732 185 025 183 875 183 518 14 963 14 877 14 877 14 758
Jordbruksbedrifter (antall) antall 112 108 106 101 6 250 6 117 5 979 5 841 570 552 537 431 41 813 41 034 40 239 39 565 41 840 41 060 40 269 39 595 4 628 4 509 4 430 4 330
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar 21 266 20 966 21 599 22 141 1 333 168 1 332 198 1 340 485 1 331 826 119 345 119 256 117 000 93 751 9 829 445 9 817 037 9 833 598 9 842 544 9 837 005 9 824 526 9 840 958 9 849 909 994 707 992 953 995 153 1 002 155
Produktivt skogareal (dekar) dekar 594 794 594 965 594 965 594 769 12 284 577 12 247 486 12 247 486 12 155 211 1 149 901 1 147 298 1 147 298 954 105 70 025 141 69 608 789 69 310 451 69 762 629 70 296 092 69 861 963 69 563 625 70 020 711 6 491 126 6 494 884 6 494 884 6 498 080
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,0 0,0 5,0 4,0 750,0 1 088,8 687,9 341,4 55,5 17,5 36,0 21,5 9 306,1 11 595,9 8 719,9 12 569,6 9 379,1 11 699,0 8 719,9 12 573,6 1 505,7 553,1 327,0 516,1
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,0 0,0 2,0 4,0 598,8 707,5 278,1 216,7 36,1 11,6 35,6 15,2 5 283,5 6 255,6 3 893,7 3 560,2 5 289,5 6 336,7 3 893,7 3 561,2 647,7 216,8 83,3 116,2
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,0 0,0 3,0 0,0 151,2 381,3 409,8 124,7 19,4 5,9 0,4 6,3 4 041,1 5 340,3 4 826,2 9 009,4 4 108,1 5 362,3 4 826,2 9 012,4 858,0 336,3 243,7 399,9
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar 6 4 101 409 2 999 3 693 4 048 3 785 355 166 182 237 18 139 21 565 22 702 24 855 18 139 21 575 22 702 24 855 2 897 2 511 2 681 2 400
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall 56 46 35 34 1 381 1 317 1 080 1 074 132 123 87 80 9 167 9 071 8 007 8 172 9 175 9 080 8 008 8 182 762 652 589 597

Kontakt