KOSTRA nøkkeltall

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Samferdsel

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Samferdsel

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sogn og Fjordane fylkeskommune Landet uten Oslo Landet Vest-Norge
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) kr 9 331 10 328 10 425 11 940 4 681 4 884 5 145 5 369 4 512 4 695 4 891 5 098 5 280 5 539 5 767 6 501
Brutto investeringsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) kr 1 396 3 193 2 339 2 414 2 147 1 917 1 872 2 473 1 932 1 715 1 634 2 157 3 810 2 934 2 518 3 197
Netto driftsutgifter til fylkesvei per kilometer (kr) kr 188 721 230 561 227 903 262 766 168 187 178 769 194 535 195 320 174 232 184 639 194 538 195 326 224 217 242 493 260 225 277 919
Utgifter til vedlikehold av fylkesveier av totale netto driftsutgifter til fylkesveier (prosent)1 prosent 70,1 78,5 41,0 50,1 58,2 51,6 43,1 42,9 59,5 53,0 43,1 42,9 73,3 71,2 55,0 58,0
Netto driftsutgifter til kollektivtransport (buss, båtruter, t-bane og trikk/bybane) per innbygger (kr) kr 3 453 3 241 2 951 3 288 1 772 1 818 1 842 1 960 1 868 1 917 1 946 2 055 2 000 2 083 1 983 2 315
Netto driftsutgifter til fylkesveiferger per innbygger (kr) kr 964 1 038 1 161 1 122 453 443 456 502 396 387 398 438 508 507 506 687
Reiser med kollektivtransport per 1 000 innbygger (antall)3 antall 45 012 42 349 40 521 38 904 64 868 66 638 71 255 73 467 103 089 106 300 113 037 116 779 82 006 83 484 96 365 98 356
Andel skolereiser i grunn- og videregående skole av alle reiser (prosent)2 prosent 50,5 44,5 37,9 40,4 26,0 25,0 24,1 23,0 14,4 13,8 13,3 12,7 17,7 16,7 16,7 16,9
Brukere av transportordningen for funksjonshemmede per 1 000 innbygger (antall) antall 32 32 28 25 19 20 20 19 20 20 20 20 21 21 20 18
Andel kilometer fylkesvei med dårlig eller svært dårlig dekketilstand av alle fylkesveier (prosent) prosent 55,0 43,8 58,3 50,9 43,9 42,2 40,8 42,5 43,9 42,2 40,8 42,5 49,1 44,9 49,9 46,5
1Andelen som fylkene bruker til vedlikehold av fylkesveinettet ble publisert for første gang per 15. juni 2017. Tallene må brukes med varsomhet, siden ikke alle kommunene fører på relevante arter for vedlikehold. 
2Både ordinære og i skoletransport inkl. lukket transport. Overgang fra manuelle beregninger av skolereiser til elektronisk uttak fra billetteringssystemer, kan påvirke sammenliknbarheten over tid, spesielt for fylker med høy andel skoletransport.
3Overgang fra manuelle beregninger av skolereiser til elektronisk uttak fra billetteringssystemer, kan påvirke sammenliknbarheten over tid, spesielt for fylker med høy andel skoletransport.