KOSTRA nøkkeltall

Skjåk - 0513 (Oppland)

Eiendomsforvaltning

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Skjåk Kostragruppe 02 Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Oppland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 10,3 10,6 10,2 12,5 8,5 8,8 8,8 8,8 9,8 9,9 10,0 10,3 8,7 8,9 8,9 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 8,3 8,5 8,4 8,5
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 212 431 631 695 192 220 248 253 191 231 247 336 242 258 271 278 246 259 279 288 213 265 307 311
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 9,24 9,27 9,37 10,26 6,57 6,47 6,74 6,92 7,41 0,09 7,65 7,46 5,08 5,12 5,17 5,12 4,89 4,94 4,95 4,94 5,30 5,35 5,50 5,67
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 66 72 56 107 86 91 84 93 103 8 875 87 85 86 94 100 99 93 101 109 109 51 51 57 58
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 580 574 576 587 462 488 483 511 545 43 665 588 634 482 515 517 562 481 525 540 581 426 434 429 435
Herav utgifter til renhold (kr) kr 169 182 184 176 137 154 160 160 123 10 151 163 176 144 152 157 161 143 150 156 159 192 194 186 186
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 130 141 136 138 111 123 119 129 120 9 964 130 148 102 109 111 126 101 109 113 127 119 128 126 130
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt