KOSTRA nøkkeltall

Skånland - 1913 (Troms Romsa)

Samferdsel

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Samferdsel

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Skånland Kostragruppe 02 Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Troms Romsa Troms Romsa
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for av alle kommunale veier (prosent)3 prosent 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 9,0 9,5 9,0 9,4 9,6 5,8 6,2 7,5 6,8 5,5 15,9 14,7 15,0 14,4 15,5 15,7 14,6 14,9 14,4 15,4 4,9 5,8 5,9 6,8 7,0 4,9 5,8 5,9 6,8 7,0
Andel kommunale veier og gater med belysning av alle kommunale veier og gater (prosent) prosent 69,3 69,3 69,3 69,3 69,3 35,2 33,6 34,2 34,5 34,8 97,2 42,1 43,2 42,6 40,5 62,7 59,2 59,2 59,6 62,6 62,5 60,6 60,6 61,0 64,0 54,3 54,3 55,2 55,1 56,7 54,3 54,3 55,2 55,1 56,7
Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr.utg. til kommunale veier og gater (prosent)4 prosent 19,0 17,8 16,3 22,3 23,7 42,0 41,3 39,3 38,5 40,8 28,4 26,7 28,0 27,7 32,8 34,2 33,9 32,4 29,4 28,4 37,4 30,4 35,6 28,5 28,8 35,9 34,3 28,9 28,4 31,4 35,9 34,3 28,9 28,4 31,4
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier og gater (prosent)2 prosent 62,7 60,0 57,3 57,3 57,3 48,1 48,0 46,7 47,1 45,0 44,4 41,6 40,9 40,3 38,8 30,3 30,5 29,0 28,7 27,3 29,4 29,6 28,2 27,8 26,4 32,5 31,7 30,8 29,4 26,0 32,5 31,7 30,8 29,4 26,0
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) kr 1 921 1 982 2 242 2 494 2 849 1 402 1 487 1 584 1 716 1 980 2 156 2 219 2 424 2 628 3 080 1 425 1 524 1 686 1 773 1 765 1 397 1 480 1 689 1 797 1 764 2 223 2 551 2 763 2 993 3 219 2 223 2 551 2 763 2 993 3 219
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr)1 kr 9 615 9 615 9 615 9 615 9 615 14 411 14 514 15 271 16 988 16 355 5 575 13 985 12 508 16 015 16 568 18 122 19 670 20 165 22 007 21 566 19 531 20 549 21 301 23 031 21 765 11 477 12 094 14 865 18 169 14 777 11 477 12 094 14 865 18 169 14 777
Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 807 783 1 580 4 656 3 735 749 861 1 379 1 408 1 632 1 112 809 1 156 1 612 2 023 893 913 1 068 1 221 1 335 847 870 1 032 1 208 1 501 892 1 715 1 478 2 260 2 373 892 1 715 1 478 2 260 2 373
Antall km tilrettelagt for syklende som er et kommunalt ansvar (km)5 km 2 2 2 2 2 283 313 304 318 300 132 143 177 161 114 5 904 5 523 5 707 5 545 5 584 6 020 5 651 5 845 5 692 5 738 91 109 112 127 126 91 109 112 127 126
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 1 915 1 963 2 234 2 470 2 801 1 306 1 368 1 459 1 593 1 807 1 643 1 731 1 886 1 937 2 159 946 988 1 072 1 160 1 212 819 895 1 000 1 129 1 111 1 490 1 543 1 706 1 901 2 124 1 490 1 543 1 706 1 901 2 124
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr) kr 77 640 79 773 89 200 99 080 111 267 81 986 81 610 84 533 90 979 114 334 86 819 90 280 96 225 98 623 110 453 115 841 120 940 130 403 140 444 156 892 111 346 121 790 135 176 152 176 159 972 131 391 135 098 150 233 169 194 197 312 131 391 135 098 150 233 169 194 197 312
1Omfatter blant annet legging av kabler, oppsetting av master og armaturer, inkl. materiell, rehabilitering og utskifting (utskifting av eksisterende luftstrekk til jordkabler, utskifting av master og armaturer, inkl. materiell og utbedring av skader forårsaket av trafikanter), vedlikehold (løpende vedlikehold i henhold til avtale med energiverk, for eksempel utskifting av enkeltlamper, sikringer, tidsur og fotocelle), nettleie (avtale med nettleier om å føre kraft fra produsent til gatelys) og kraft (kjøp av strøm fra leverandør).
2Enkelte kommuner kan ha inkludert lengden på gang- og sykkelveier i tallene over antall kilometer kommunale veier og gater med fast dekke. I tillegg har noen kommuner andre tall for lengden av det kommunale vei- og gatenettet enn det som framgår av registerdata fra Vegdirektoratet. Dette kan føre til at prosentandelen uten fast dekke kan avvike fra andre kilder for noen kommuner, og i noen tilfeller overstige 100 prosent.
3Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.
4Andelen som kommunene bruker til vedlikehold på kommunale veier og gater ble publisert for første gang per 15. juni 2017. Tallene må brukes med varsomhet, siden ikke alle kommunene fører på relevante arter for vedlikehold. 
5Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.